• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/08/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 19/2004/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 2 tháng 8 năm 2004

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
V/v tăng cường công tác thực thỉ quyền sở hữu trí tuệ
và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sản xuất
và lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Trong những năm vừa qua, hoạt động quản lý Nhà nước về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhất là sở hữu công nghiệp, đã từng bước được đay mạnh. Bộ máy quản lý nhà nước vê sở hữu công nghiệp được kiện toàn. Các sở, ngành đã phối hợp chặt chẽ trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, các phương tiện thông tin đại chứng của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm trang bị kiến thức pháp luặt, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn thực hiện xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Nhận thức về sở hữu công nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh bước đàu đã có chuyển biến tích cực. Một số doanh nghiệp đã quan tâm đến việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Đen nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 200 đơn đãng ký xác lập quyên sờ hữu công nghiệp, trong đó 112 nhãn hiệu hàng hoá, 14 kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phầm, hàng hoá từng bước được đổi mới. Chức năng quản lý chuyên ngành đã được phân định, hạn chế được việc bỏ sót hoặc chồng chéo trong quản lý chất lượng. Việc phối hợp giữa các sở, ngành trong quản lý chất lượng đã được đấy mạnh. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá được đồi mới phù họp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nhiều tồ chức và cá nhân đã thực hiện tốt việc tự công bố tiêu chuẩn chất lượng, công bố phù hợp tiếu chuẩn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, tham gia giải thưởng Chất lượng Việt Nam, giải thưởng Sao Vàng đất Việt, đổi mới công nghệ, thiết bị và năng lực quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ.

Công tác quản lý đo lường đã được quan tâm; trang thiết bị chuẩn, kiểm định, thử nghiệm phục vụ cho công tác quản lý đo lường bước đầu được hiện đại hoá với độ chính xác cao. Hoạt động quản lý đo lường hướng mạnh vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Thanh Quyến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.