• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/03/2011
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 10/2011/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 23 tháng 3 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thiết thực và có hiệu quả cho việc triển khai thi hành Luật Công nghệ thông tin, Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của một số cơ quan, đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế, chưa khai thác, phát huy được tối đa tính năng, lợi ích của các phương tiện công nghệ thông tin hiện có trong công việc. Để thực hiện nghiêm túc vấn đề này, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật và các văn bản dưới Luật, các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công nghệ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; hàng năm tổ chức các hội thi tin học dành cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức các cấp; đẩy mạnh hợp tác khoa học, tổ chức các hội thảo, hội nghị về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện của tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2011 các cuộc họp giao ban của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã được tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến trên môi trường mạng; đến hết Quý II/2012 các cuộc giao ban của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh với các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã được tổ chức trực tuyến trên môi trường mạng. Đến hết năm 2012 các mạng WAN của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh được kết nối thống nhất.

3. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ở các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Trong đó tập trung vào việc tăng cường sử dụng và trao đổi văn bản điện tử, thư điện tử công vụ, từng bước thay thế văn bản giấy. Đến hết 2011 các Sở, Ban, Ngành phải có trang thông tin điện tử, dịch vụ hành chính công hoạt động trên mạng Internet và được kết nối với Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; đến hết 2012 đảm bảo 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh, các phường, thị trấn, xã trọng điểm phải có trang thông tin điện tử và được kết nối với Cổng Thông tin điện tử; 80% số dịch vụ hành chính công phải được thực hiện trên môi trường mạng.

4. Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin. Xây dựng các quy định, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin; xây dựng kế hoạch ứng phó với các sự cố trong đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện tốt vấn đề bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm. Tăng cường sử dụng phần mềm mã nguồn mở để từng bước thay thế các phần mềm thương mại nhằm giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm.

6. Đào tạo, phát triển và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực về công nghệ thông tin. Cần có chương trình đào tạo phù hợp cho từng đối tượng cán bộ, công chức tùy theo công việc, nhu cầu sử dụng và cập nhật công nghệ mới.

7. Tăng cường kinh phí đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; hằng năm cần dành từ 20-30% kinh phí từ sự nghiệp khoa học cho ứng dụng công nghệ thông tin; các Sở Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần lập dự toán kinh phí từ nguồn chi thường xuyên cho bảo trì, bảo hành mạng máy tính, cập nhập thông tin vào trang thông tin điện tử và ứng dụng các phần mềm chuyên biệt, đặc thù.

8. Kiện toàn một bước về quản lý công nghệ thông tin tỉnh, mỗi Sở, Ban, Ngành phân công đồng chí lãnh đạo và bố trí 01 chuyên viên theo dõi về ứng dụng công nghệ thông tin; kiện toàn một bước các đơn vị sự nghiệp về công nghệ thông tin.

9. Tổ chức thực hiện

a) Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, điều hành, kịp thời kiểm điểm, đánh giá, giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối, ưu tiên kinh phí cho các nội dung trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011 và đặc biệt là các Dự án công nghệ thông tin đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu đưa nội dung ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước là một trong những tiêu chí để chấm điểm thi đua hàng năm giữa các cơ quan, đơn vị.

d) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011, Kế hoạch 5 năm (2011 – 2015) và Kế hoạch hàng năm; thẩm định về mặt công nghệ các nội dung đầu tư công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành hướng dẫn việc sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh; tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản quy định việc sử dụng và trao đổi văn bản điện tử, sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin, các văn bản khác nhằm quản lý chặt chẽ, an toàn và hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

đ) Các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin chung của tỉnh.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Hồng Văn

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Hồng Vân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.