• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2000
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 19 /2000/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 24 tháng 7 năm 2000

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

V/v Đãng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động
bổ xung cho lực lượng thường trực của Quán đội.

Ngày 29 tháng 11 năm 1999 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 168/1999/NĐ-CP Quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ xung cho lực lượng thường trực của Quân đội ; Ngày 24 tháng 4 năm 2000 Bộ Quốc phòng đã có Thông tư số: 1036/TT-QP hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ. Đây là những cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên (DBĐV) đã được Uỷ Ban Thưòng vụ Quốc Hội thông qua và ban hành ngày 27 tháng 8 nãm 1996.

Thực hiện quy định của Nhà nước về công tác đãng ký, quản lý các phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ xung cho lực lượng thường trực của Quân đội trên địa bàn, ƯBND tỉnh Chỉ thị các cấp, các ngành có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1-   Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, nhân dân về Chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước trong nhiệm vụ xây đựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của giai đoạn cách mạng hiện nay ; Tuyên truyền nội dung Pháp lệnh về Lực lượng DBĐV, Nghị định số 168/1999/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 1036/2000/TT-QP của Bộ Quốc phòng để mọi tổ chức, cá nhân và Chủ phương tiện kỹ thuật thấy rõ trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV sẵn sàng bảo vệ Tổ Quốc.

Cơ quan Quân sự các cấp phối hợp với ngành Tư pháp và cơ quan Thông tin đại chúng xây dựng nội dung, chương trình tuyên truyền cho phù hợp.

2-   Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Căn cứ vào nội dung Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng có kế hoạch phối hợp với các sỏ, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để đưa công tác đãng ký, quản lý những phương tiện kỹ thuật trong danh mục Quy định đi vào nền nếp, đạt hiệu quả.

- Nghiên cứu tình hình cụ thể của từng địa phương và Doanh nghiệp có trên địa bàn để phân cấp quản lý và chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp đăng ký, quản lý cho phù hợp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các Chủ phương tiện.

-2-

- Có hội nghị phối hợp với các sở, ngành có liên quan và tiến hành tập huãh cho cơ quan Quân sự cấp huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng ký, quản lý và thống kê báo cáo theo quy định.

3-      ƯBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự phối hợp với các Phòng, Ban thuộc huyện và ƯBND các xã thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật trên địa bàn. Kinh phí đảm bảo cho nhiệm vụ này thực hiện theo Quy định tại Điều 27 (Khoản 8), Điều 30 (Khoản ỉ) Nghị định 39/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ và Kế hoạch UBND tỉnh giao hàng năm cho công tác Quốc phòng địa phương.

4-      Công an tỉnh, sở Tư pháp, sở Giao thông vận tải, sở xây dựng, Bưu điện tỉnh, sở Y tế, sở Tài chính-Vật giá, sở Văn hoá-Thông tin, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương có kế hoạch phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ vể đăng ký, Quản lý các phương tiện kỹ thuật trong danh mục theo quy định và định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ này.

Nhận được Chỉ thị , yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo chế độ quy định./,

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Trọng Nhưng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.