• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2014
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 9/2014/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 5 năm 2014

 

CHỈ THỊ

Về tăng cường công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="74" />

 

 

 

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (sau đây viết tắt là Nghị định số 55/2011/NĐ-CP), trong thời gian qua, tại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là các sở) và các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý (sau đây viết tắt là doanh nghiệp Nhà nước), công tác pháp chế đã từng bước được triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định trong các lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng và kiểm tra văn bản, tư vấn pháp luật.

Tuy nhiên, công tác pháp chế của các sở, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian qua nhìn chung còn nhiều bất cập, hạn chế, cả về tổ chức cũng như về hoạt động nghiệp vụ, chưa tương xứng với chức năng nhiệm vụ được giao trong Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Nguyên nhân của thực trạng này là do lãnh đạo một số sở, doanh nghiệp Nhà nước chưa xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế nên chưa có sự quan tâm đầu tư đúng mức các điều kiện, phương tiện làm việc, đặc biệt là chưa bố trí được công chức, nhân viên chuyên trách làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị dẫn đến người làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị thiếu ổn định do việc điều động, luân chuyển công tác và chưa thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, do đó tính chuyên sâu và kế thừa trong tổ chức và hoạt động của công tác pháp chế chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém đồng thời nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại các sở, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ do pháp luật quy định, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Trên cơ sở tổng số biên chế công chức hiện có, Giám đốc các sở có trách nhiệm bố trí ít nhất một (01) công chức làm công tác pháp chế chuyên trách ở cơ quan, đơn vị mình. Tùy theo đặc thù của từng sở để bố trí cán bộ, công chức làm công tác pháp chế chuyên trách làm việc tại bộ phận Thanh tra sở hoặc Văn phòng Sở cho phù hợp.

2. Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm bố trí ít nhất một (01) nhân viên pháp chế chuyên trách làm việc tại Phòng hành chính – tổng hợp hoặc Phòng Tổ chức cán bộ của đơn vị.

3. Việc kiện toàn công chức, nhân viên làm công tác pháp chế chuyên trách của các sở, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh phải xong trước ngày 25/5/2014. Danh sách công chức, nhân viên làm công tác pháp chế chuyên trách của các sở, doanh nghiệp Nhà nước gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp và theo dõi.

4. Công chức, nhân viên làm công tác pháp chế chuyên trách tại các sở, doanh nghiệp Nhà nước phải có đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Trong trường hợp các các sở, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh bố trí công chức hoặc nhân viên làm công tác pháp chế chưa có trình độ cử nhân luật thì phải tham gia chương trình đào tạo về pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế theo quy định.

5. Công chức làm công tác pháp chế chuyên trách tại các sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; nhân viên làm công tác pháp chế chuyên trách tại các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Ngoài ra, công chức và nhân viên làm công tác pháp chế chuyên trách tại các sở, doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do pháp luật quy định.

6. Hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, nhân viên làm công tác pháp chế chuyên trách tại các sở, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, tổng hợp, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong công tác tổ chức và hoạt động pháp chế và báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.