• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 08/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 thảng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định sổ 23/2015/NĐ-CP ngày 16 thảng 02 năm 2015 của Chinh phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Căn cứ Nghị định sổ 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cử Nghị định sổ 72/2013/NĐ-CP ngày 15 thảng 7 năm 2013 của Chính phù quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định sổ 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chỉnh phủ sửa đỗi, bổ sung một sổ điều của Nghị định sổ 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chỉnh phủ quàn lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 và thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.