• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 03/05/2019
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 01/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư ành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG * KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư sổ 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn to chức và hoạt động của thôn, khu dân cư;

Xét Tờ trình sổ 21/TTr-UBND ngày 19 thảng 4 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư đê thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách cẫc thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1.                            Thành lập 164 thôn mới, khu dân cư mới (98 thôn, 66 khu dân cư) trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 276 thôn, khu dân cư; chia tách 10 thôn.

(Chỉ tiết có phụ lục kèm theo)

2.                            Sau khi sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới, toàn tỉnh có 1.347 thôn, khu dân cư. Cụ thể:

a)                           Thành phố Hải Dương có 189 thôn, khu dân cư;

b)                           Thành phố Chí Linh có 156 thôn, khu dân cư;

c)                            Huyện Kinh Môn có 113 thôn, khu dân cư;

d)                           Huyện Kim Thành có 91 thôn, khu dân cư;

e)                            Huyện Nam Sách có 93 thôn, khu dân cư;

g)                            Huyện Thanh Hà có 97 thôn, khu dân cư;

h)                           Huyện cẩm Giàng: 119 thôn, khu dân cư;

i)                Huyện Bình Giang có 89 thôn, khu dân cư;

k)        Huyện Gia Lộc có 113 thôn, khu dân cư;

l)                   Huyện Tứ Kỳ có 108 thôn, khu dân cư;

m)         Huyện Thanh Miện có 83 thôn, khu dân cư;

n)          Huyện Ninh Giang có 96 thôn, khu dân cư.

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 5 năm 2019

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.