• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/05/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 12/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH

về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12
năm 2018 của ưỷ ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mái, đô thị
văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luậí Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 nãm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015;                                                                          

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 nãm 2015;

 Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật ban hành vãn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư sổ Ỉ2Ỉ/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chỉnh Quy định quản ỉỷ và sử dụng kinh phỉ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình

Theo để nghị của Giám đốc Sở Tài chỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 38/2018/QĐ-ƯBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dưong.

Các quy định về mức chi, nội dung chi và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh” Nghị quyết số 02 /2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do úy ban Mặt trận Tố quốc

Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tính Hải Dương và các quy định tài chính hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 5 năm 2019. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sờ Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uy ban nhân dân các cấp và các tồ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nảy.//

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.