• Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 22/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH

Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên kinh doanh nưửc sạch Thanh Sơn trên địa bàn thành phố

Hải Dương và huyện Thanh Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/201Ỉ/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đồi, bổ sung một sô điều Nghị định ỉ ỉ 7/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chỉnh phủ;

Căn cứ Thông tư sổ 75/20Ỉ2/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 thảng 5 năm 2012 của Liên bộ Bộ Tài chính- Bộ Xầy dựng- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hưởng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu cóng nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 thảng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư sổ 25/2014/TT-BTC ngày ỉ 7 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tàỉ chỉnh quy định phương pháp định giả chung đổi với hàng hỏa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Giám đắc Sở Tài chỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều: 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty trách

nhiệm hữịị hạn môt Thành viên kinh doanh nước sạch Thanh Son trên địa bàn

thành phố Hải ựứong-yấ hUyện Thanh Hà, cụ thể như sau:

1.                                         Giá tiêu thụ'nướcrsạch bình quân (tính cả khâu hao tài sản hình thành từ

nguồn vốnẫgạn 'sách -nhấ- nước) của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nừớc sạch'Thanh Sơn là 10.000đ/m3.

2.                                          Mức giáìiêu thụ nước sạch sinh hoạt của hộ dân cư (giá lũy tiên):

 

Text Box: Sản lượng nước sử dụng (hộ/tháng) Mức giá (đồng/m3)  Nhà máy nước Thanh Sơn (cẩp nước cho địa bàn huyện Thanh Hà) Nhà máy nước Nam Đồng (cấp nước cho địa bàn thành phố Hải Dương) Mức 10m3 đầu tiên 7.700 7.900 Từ trên ỉ Om3 đến 20m3 10.000 10.000 Từ trên 2Om3 đến 3Om3 11.000 12.000 Trên 3 Om3 12.500 16.000 Điều 2. Các mức giá tiêu thụ nước sạch quy định tại Điều 1 nêu trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại phí, giá dịch vụ thoát nước, tiền dịch vụ môi trường rừng (nếu có) và áp dụng cho sản lượng nước tiêu thụ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.  1/01/clip_image001.gif" width="606" />
Chất lượng nước cung cấp phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Thanh Sơn có trách nhiệm thực hiện mức giá bán nước sạch quy định tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Hải Dương, Thanh Hà; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường: Ái Quốc, Nam Đồng, thành phổ Hải Dương; Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Khê, huyện Thanh Hà; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Thanh Sơn căn cứ quyết định thi hành./. 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.