• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 25/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Quy định giá tiêu thụ nưóc sạch sinh hoạt của Hợp tác xã
dịch vụ nước sạch phường Văn An, Công ty TNHH MTV nưức sạch Tân Dân

trên địa bàn thành phố Chí Linh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cử Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ ve sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định ỉ Ỉ7/2007/NĐ-CP ngày 11 thảng 7 năm 2007 của Chỉnh phủ;

Căn cứ Thông tư sổ 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Liên bộ Bộ Tài chỉnh- Bộ Xây dựng- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dãn nguyên tắc, phương pháp xác định và thấm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Cản cứ Thông tư sổ 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư sổ 25/20Ỉ4/TT-BTC ngày ỉ 7 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giả chung đoi với hàng hóa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Hợp tác xã dịch vụ nước sạch phường Văn An, Công ty TNHH MTV nước sạch Tân Dân trên địa bàn thành phố Chí Linh, cụ thể như sau:

1. Họp tác xã dịch vụ nước sạch phường Văn An:

-       Giá tiêu thụ nước sạch bình quân (tính cả khấu hao tài sản hình thành từ nguồn von ngân sách nhà nước): 7.350đ/m3.

-       Mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của hộ dân CU' (giá lũy tiến):

Sản lượng nước sử dụng (hộ/tháng)

Mức giá (đồng/m3)

Mức ỉ Om3 đầu tiên

5.880

Từ trên ỉ Om3 đến 2Om3

7.350

Từ trên 2Ọm3 ậến 3 Om3

8.820

Trêh 3 Om3         v

10.290

 

 

 

 

 

2. Công ty TNHH MTV nước sạch Tân Dân:

,

-        Giá tiêu thụ nứỏrp sạch bình quân (tính cả khâu hao tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước): 9.540đ/m3.

-       Mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của hộ dân cư (giá lũy tiến):

Sản Iưọng nước sử dụng (hộ/tháng)

Mức giá (đồng/m3)

Mức ỉ Om3 đầu tiên

7.630

Từ trên ỉ Om3 đển 20m3

9.540

Từ trẽn 20m3 đến 3Om3

11.440

Trên 3 Om3

12.400

 

 

 

 

 

Điều 2. Các mức giá tiêu thụ nước sạch quy định tại Điều 1 nêu trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại phí, giá dịch vụ thoát nước, tiền dịch vụ môi trường rừng (nếu có) và áp dụng cho sản lượng nước tiêu thụ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Chất lương nước cung cấp phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Hợp tác xã dịch vụ nước sạch phường Văn An, Công ty TNHH MTV nước sạch Tân Dân có trách nhiệm thực hiện mức giá bán nước sạch quy định tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính, Sờ Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện..

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường: Tân Dân, Văn An, thành phố Chí

1/01/clip_image002.jpg" width="43" />Linh; Giám đổc Hợp tác xã dịch vụ nước sạch Văn An, Giám đốc Công ty TNHH MTV nước sạch Tân Dân căn cử quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.