• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 28/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần thương mại
và xây dựng Nam Sơn trên địa bàn huyện Nam Sách

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định ỈỈ7/2007/NĐ-CP ngày 11 thảng 7 năm 2007 của Chỉnh phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/201Ỉ/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đoi, bô sung một sổ điểu Nghị định ĩ Ỉ7/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chỉnh phủ;

Căn cứ Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Liên bộ Bộ Tài chính- Bộ Xây dựng- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư sồ 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư sổ 25/2014/TT-BTC ngày ỉ 7 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chỉnh quy định phương pháp định giá chung đổi với hàng hỏa, dịch vụ;

 

 
  1/01/clip_image002.gif" width="613" />


Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tài chính,

 

2. Mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của hộ dân cư (giá lũy tiến):

 

 
  Text Box: Sản lượng nưó’c sử dụng (hộ/tháng) Mức giá (đồng/m3)  Mức ỉ Om3 đầu tiên 7.680  Từ trên ỈOrn đến 20m3 9.610  Từ trên 2Om3 đến 3Om3 11.530  Trên 3Om3 12.490    1/01/clip_image003.gif" width="514" />


Điều 2. Các mức giá tiêu thụ nước sạch quy định tại Điều 1 nêu trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại phí, giá dịch vụ thoát nước, tiền dịch vụ môi trường rùng (nếu có) và áp dụng cho sản lượng nước tiêu thụ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

 

Chất lượng nước cung cấp phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sính hoạt theo quy định của Bộ Y tể.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nam Sơn có trách nhiệm thực hiện mức giá bán nước sạch quy định tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nam Sách; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã: Cộng Hòa, An Bình, Quốc Tuấn, Thanh Quang, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Hưng, An Lâm, Phú Điền, huyện Nam Sách; Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nam Sơn căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.