• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 30/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cùa Công ty TNHH nước sạch
An Bình trên địa bàn huyện Gia Lộc và huyện Thanh Miện

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứLúật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định ỉ Ỉ7/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chỉnh phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chỉnh phủ về sửa đoi, bổ sung một sổ điều Nghị định ỉ Ỉ7/2007/NĐ-CP ngày 11 thảng 7 năm 2007 của Chỉnh phủ;

Căn cứ Thông tư sổ 75/20Ỉ2/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Liên bộ Bộ Tài chỉnh- Bộ Xây dựng- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thảm quyên quyết định giả tiêu thụ nước sạch tại các đỗ thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư sổ 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sình hoạt;

Căn cứ Thông tư sổ 25/2014/TT-BTC ngày 17 thảng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

Text Box: QUYÉT ĐỊNH:1/01/clip_image001.gif" width="136" />' rĩ 'sx                     V^U X Hí 1 tlịÌNxX.

Điề.ụ; 1. Quy địnỊ]írgỊá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty TNHH nước sạcHvẠn Bình-ứêríhđịa bàn huyện Gia Lộc và huyện Thanh Miện, cụ thê như sau:  '           '

1.    Giá tiêu thụ nước sạch bình quân (tính cả khấu hao tài sản hình thành từ nguồn vổn ngân sách nhà nước): 10.005đ/m3.

2.       Mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của hộ dân cư (giá lũy tiến):

 

 
  Text Box: Sản lượng nước sử dụng (hộ/tháng) Mức giá (đồng/m3)  Mức ỉ Om3 đầu tiên 7.700  Từ trên ỉ Om3 đến 2 Om3 10.000  Từ trên 20m3 đển ỈOm3 11.000  Trên 30m3 12.500    1/01/clip_image002.gif" width="513" />


Điều 2. Các mức giá tiêu thụ nước sạch quy định tại Điều 1 nêu trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại phí, giá dịch vụ thoát nước, tiền dịch vụ môi trường rừng (nếu có) và áp dụng cho sản lượng nước tiêu thụ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

 

Chất lượng nước cung cấp phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Công ty TNHH nước sạch An Bình có trách nhiệm thực hiện mức giá bán nước sạch quy định tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sờ Nông nghiệp và Phảt triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giảm sát việc thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đổc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện: Gia Lộc, Thanh Miện; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã: Đức Xương, Quang Minh, Đồng Quang, Nhật Tân, huyện Gia Lộc; Hùng Sơn, Lam Sơn, Đoàn Tùng huyện Thanh Miện; Giám đốc Công ty TNHH nước sạch An Bình căn cứ quyết định thi hành

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.