• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 31/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH

Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt củặ cổng ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Đức, Công ty cổ phần nước sạch Thái Học - Long Xuyên

trên địa bàn huyện Bình Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;        '           ’

Căn cứ Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chỉnh phủ vé sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28 thảng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định ỉ 17/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư sổ 75/20ỉ 2/TTL T-B Tc-BXD-BNN ngày 15 thảng 5 năm 2012 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thấm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cử Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư sổ 25/20Ỉ4/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chỉnh quy định phương pháp định giá chung đoi với hàng hóa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tài chỉnh.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Đức, Công ty cổ phần nước sạch Thái Học - Long Xuyên trên địa bàn huyện Bình Giang, cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Đức:

-     Giá tiêu thụ nước sạch bình quân (chưa tính khấu hao tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước); 10.000đ/m3.

Sản lượng niróc sử dụng : ,              (hộ/tháng)

Mức giá (đồng/m3)

Mức 1 Om3 •đẩềịềện

7.700

Từ trên 1 Om^ịầậrì '2ậm3

. Ị.

10.000

Từ trên 2Om3 đến í0m3

11.000

Trên 30m3 «■

12.500

-   Mửc giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của hộ dân cư (giá lũy tiến):

 

 

2. Công ty cổ phần nước sạch Thái Học - Long Xuyên (100% vốn tư

 

 

 

nhân):

 

 
  Text Box: - Giá tiêu thụ nước sạch bình quân: 10.000đ/m3.  -.Mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của hộ dân cư (giá lũy tiến):  Sản lượng nước sử dụng (hộ/tháng) Mức giá (đồng/m3)  Mức ỉ Om3 đầu tiên 7.700  Từ trên ỉ Om3 đến 20m3 10.000  Từ trên 2Om3 đến 3 Om3 11.000  Trên 3 Om3 12.500    1/01/clip_image001.gif" width="515" />


Điều 2. Các mức giá tiêu thụ nước sạch quy định tại Điều 1 nêu trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại phí, giá dịch vụ thoát nước, tiền dịch vụ môi trường rừng (nếu có) và áp dụng cho sản lượng nước tiêu thụ kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

 

Chất lượng nước cung cấp phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Đức, Công ty cổ phần nước sạch Thái Học - Long Xuyên có trách nhiệm thực hiện mức giá bán nước sạch quy định tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Giang; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã: Hồng Khê, Thái Học, Bình Xuyên,

Vĩnh Hồng, Long Xuyên, Tân Việt, huyện Bình Giang; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Đức, Giám đốc Công ty/cổ phần nước sạch Thái Học - Long Xuyên căn cứ quyết định thi hành

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.