• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2019
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 05/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYÉT

Về quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% cho dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung và phân bổ vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 {von ngân sách cấp tỉnh)

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định sổ 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triến nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình sổ 25/TTr-UBND ngày 23 thảng 4 năm 2019 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389 và Tờ trình sổ 38/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 về bổ sung danh mục và phân bố von đầu tư công nguồn trong cân đoi ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% cho dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389 ”; bo sung và phân bo chi tiết von từ nguôn tỉêt kiệm chỉ thường xuyên năm 2018 chuyến nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 (vốn ngân sách câp tỉnh); Báo cáo thấm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhăn dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung danh mục và phân bổ vốn dự phòng 10% của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; bổ sung và phân bổ vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 iyổn ngân sách cấp tỉnh), cụ thể như sau:

I. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 5#9”vói các nội dung chủ yếu sau:

1.     Tên dự án: Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389.

2.      Dự án nhóm: B.

3.     Cơ quan lập đề xuất chủ trương đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

4.      Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

5.      Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới.

6.      Mục tiêu đầu tư:

Kết nối thông tuyến từ Quốc lộ 18 {huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đến Quốc lộ 5 {huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), hình thành tuyến giao thông đối ngoại liên kết vùng, phục vụ nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông của tỉnh Hải Dương.

7.      Nội dung và quy mô đầu tư:

7.1.      Phạm vi và hướng tuyến: Điểm đầu nối với điểm cuối của dự án Dự án xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối QL18 {thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) với đường tỉnh 389 {huyện Kỉnh Môn, tỉnh Hải Dương) do tỉnh Quảng Ninh đầu tư, thuộc địa phận xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Điểm cuối giao đường tỉnh 3 89 tại Km9+800 thuộc địa phận xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 4km.

7.2.       Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:

-     Xây dựng tuyến đường theo quy mô tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; chiều rộng nền đường Bn=12m, chiều rộng mặt đường Bm=T Im.

-     Thiết kế thoát nước ngang đường, bảo đảm an toàn giao thông theo quy định, đầu tư hoàn trả công trình hạ tầng do ảnh hưởng khi xây dựng tuyến đường.

-     Thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô 24m để quản lý quy hoạch và làm đường công vụ phục vụ thi công.

-     17.577 triệu đồng;

 

10.    Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh {từ nguồn dự phòng 10% trong cân đổi ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; nguồn tăng thu ngân sách hàng năm của tỉnh).

11.      Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo kế hoạch vốn cấp.

(Chỉ tiết nội dung dự án như trong Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 25/TTr- UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019)

II.     Bổ sung dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh vào kế hoạch đầu tư công vốn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh.

Trích 50.000.000.000 đồng trong tổng số 84.607.530.200 đồng vốn dự phòng 10% còn lại của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương (vốn tiêu chí, định mức) thuộc ngân sách tỉnh để giao cho dự án “Xây dựng đoạn tuyển đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389’\

III.      Bổ sung vốn và phân bổ 280.613.000.000 đồng từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách tỉnh cho 02 dự án như phụ lục biểu kèm theo.

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2019

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.