• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 08/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối vói cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Cãn Ưứ Luật To chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sổ 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chỉnh phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định sổ 161/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sủa đối, bố sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một sổ loại công việc trong cơ quan hành chỉnh nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định sổ 101/2017/NĐ-CP ngày 01 thảng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định sổ 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về chỉnh sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Xét Tờ trình sổ 44/TTr-UBND ngày 05 thảng 7 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ho trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đổi với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhãn dân tại kỳ họp.

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.      Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;

cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.       Đối tượng áp dụng

a)       Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại tỉnh

-       Giáo sư; Phó Giáo sư;

-       Tiến sĩ; Bác sĩ chuyên khoa II; Dược sĩ chuyên khoa II; Bác sĩ nội trú;

-       Giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải nhất các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi khu vực, quốc tế; Huấn luyện viên đã đào tạo được vận động viên đoạt huy chương vàng ở các giải vô địch quốc gia, huy chương ở các giải vô địch quốc tế;

-       Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao;

-       Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài;

-       Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

b)       Hỗ trợ đi đào tạo sau đại học

Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng hỗ trợ khi được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Dược sĩ chuyên khoa II và được cấp bằng Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Dược sĩ chuyên khoa II.

c)       Thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu

-       Thưởng phong học hàm: Cán bộ, công chức, viên chức được Nhà nước phong học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư;

-       Tặng danh hiệu: Cán bộ, công chức, viên chức được Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân.

Điều 2. Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

1.      Điều kiện, tiêu chuẩn

a)       Là công dân Việt Nam;

b)       Có phẩm chất đạo đức tốt; có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

c)       Tốt nghiệp đại học, có chuyên ngành đào tạo đại học hoặc đào tạo sau đại học phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm thu hút;

d)       Còn ít nhất 10 năm công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối Với các đối tượng thu hút: Giáo sư; Phó Giáo sư; Tiến sĩ; Bác sĩ chuyên khoa II; Dược sĩ chuyên khoa li; Bác sĩ nội trú; Giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải nhất các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi khu vực, quốc tế; Huấn luyện viên đã đào tạo được vận động viên đoạt huy chương vàng ở các giải vô địch quốc gia, huy chương ở các giải vô địch quốc tế;

đ) Có cam kết công tác lâu dài tại tỉnh từ 10 năm trở lên {đổi với đổi tượng được hỗ trợ bằng tiền một lần).

2.       Phương thức thu hút

a)       Tiếp nhận trực tiếp bằng quyết định của cấp có thẩm quyền: Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; đơn vị sự nghiệp công lập; ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở ngoài tỉnh;

b)       Tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật bằng hình thức xét tiếp nhận vào viên chức đối với người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao;

c)        Tuyển dụng không qua thi tuyển để trở thành công chức cấp xã đối với người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài theo quy định;

d)       Thu hút thông qua xét tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

3.       Mức thu hút

a)      Hỗ trợ bằng tiền một lần, cụ thể như sau:

-       Giáo sư: 120 lần mức lương cơ sở;

-       Phó Giáo sư: 100 lần mức lương cơ sở;

-       Tiến sĩ y khoa; Tiến sĩ dược học; Bác sĩ nội trú: 100 lần mức lương cơ sở;

-       Bác sĩ chuyên khoa II; Dược sĩ chuyên khoa II; Tiến sĩ không thuộc lĩnh vực y khoa, dược học: 80 lần mức lương cơ sở;

-       Giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải nhất các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi khu vực, quốc tế; Huấn luyện viên đã đào tạo được vận động viên đoạt huy chương vàng ở các giải vô địch quốc gia, huy chương ở các giải vô địch quốc tế: 40 lần mức lương cơ sở.

b)       Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, sau khi được tuyển dụng, ngoài việc được hưởng theo chế độ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ còn được hỗ trợ bằng tiền một lần theo điểm a Khoản này.

c)        Các đối tượng thu hút là Giáo sư; Phó Giáo sư; Tiến sĩ; Bác sĩ chuyên khoa II; Dược sĩ chuyên khoa II; Bác sĩ nội trú; Giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đạt giải nhất các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi khu vực, quốc tế; Huấn luyện viên đã đào tạo được vận động viên đoạt huy chương vàng ở các giải vô địch quốc gia, huy chương ở các giải vô địch quốc tế, nếu có nhu cầu, được ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử đi

đào tạo sau đại học • • •

1.      Điều kiện cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học

a)       Đối với cán bộ, công chức

-       Trong kế hoạch đào tạo của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-       Có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo sau đại học phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đã được đào tạo ở bậc đại học;

-       Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm cử đi đào tạo sau đại học;

, - Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), trong đó có ít nhất 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

-       Có cam kết tiếp tục công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học trong thời gian tối thiểu 02 lần thời gian đào tạo.

b)       Đối với viên chức

-       Trong kế hoạch đào tạo của của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-       Có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo sau đại học phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đã được đào tạo ở bậc đại học;

-       Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

-       Có cam kết tiếp tục công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học trong thời gian tối thiểu 02 lần thời gian đào tạo.

2.       Mức hỗ trợ

a)       Tiến sĩ y khoa, Tiến sĩ dược học: 100 lần mức lương cơ sở;

b)       Tiến sĩ không thuộc lĩnh vực y khoa, dược học, Bác sĩ chuyên khoa II, Dược sĩ chuyên khoa II: 80 lần mức lương cơ sở.

Điều 4. Mức thưởng khi được phong học hàm, tặng danh hiệu

1.      Giáo sư: 120 lần mức lương cơ sở;

2.      Phó Giáo sư: 100 lần mức lương cơ sở;

3.      Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân: 30 lần mức lương cơ sở;

4.      Nghệ nhân nhân dân: 20 lần mức lương cơ sở.

Điều 5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức được bố trí từ ngân sách tỉnh.

Điều 6. Đền bù kinh phí

1.       Cán bộ, công chức, viên chức được thu hút về tỉnh công tác nếu vi phạm cam kết thời gian công tác thì phải có trách nhiệm đền bù số kinh phí đã hỗ trợ theo tỷ lệ thời gian cam kết công tác tại tỉnh.

2.       Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học nếu vi phạm cam kết về thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị thì phải đền bù chi phí hỗ trợ đi đào tạo. Cách tính đền bù chi phí theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Những đối tượng được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học trước ngày Nghị quyết có hiệu lực được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 743/2005/QĐ-ƯBND ngày 03 tháng 3 năm 2005 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chê độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài.

Điều 8. Giao Uỷ ban nhân dan tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 9. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.