• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 09/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Vê yiệc đoi ten và thành lập một sô thôn,
khu dân cư mói trên địa bàn tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Cần cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư sổ 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tố chức và hoạt động của thôn, tổ dân pho; Thông tư sổ 14/2018/TT-BNV ngày 03 thảng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012;

Xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc đối tên và thành lập một sổ thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh; Báo cảo thấm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ỷ kiến thảo luận .của đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đổi tên và thành lập một số thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

1.    Thành phố Hải Dưomg: Thành lập 01 khu dân cư mới; đổi tên 07 khu dân cư.

2.      Thành phổ Chí Linh: Đổi tên 13 khu dân cư.

3.      Huyện cẩm Giàng: Thành lập 07 thôn mới.

4.      Huyện Bình Giang: Thành lập 01 thôn mới.

(Chi tiết có danh mục kèm theo)

5.     Tổng số thôn, khu dân cư của tỉnh Hải Dương sau khi đổi tên, thành lập một số thôn, khu dân cư mới: 1.339 thôn, khu dân cư (978 thôn, 361 khu dân cư). Trong đó:

a)      Thành phố Hải Dương: 189 thôn, khu dân cư (20 thôn, 169 khu dân cư).

b)       Thành phố Chí Linh: 156 thôn, khu dân cư (38 thôn; 118 khu dân cư).

c)       Huyện Kinh Môn: 113 thôn, khu dân cư

d)       Huyện Kim Thành: 91 thôn, khu dân cư đ) Huyện Nam Sách: 93 thôn, khu dân cư

e)       Huyện Thanh Hà:       97 thôn, khu dân cư

g)       Huyện Cẩm Giàng: 112 thôn, khu dân cư

h)       Huyện Bình Giang: 88 thôn, khu dân cư

i)         Huyện Gia Lộc:     113 thôn, khu dân cư

k)   Huyện Tứ Kỳ:        108 thôn, khu dân cư

l)         Huyện Thanh Miện: 83 thôn, khu dân cư


Bãi bỏ Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021 về sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh.

 

Điều 3. Giao ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.