• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 11/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 29 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYÉT

1/01/clip_image001.gif" width="135" />Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên,

vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

 

Căn cứ Luật Tố chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thế dục thê thao năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quyết định sổ 67/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26 thảng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đổi với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao;

Xét Tờ trình sổ 68/TTr -ƯBND ngày 26 thảng 8 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc đề nghị ban hành quy định mức chỉ thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban kỉnh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dưong như sau:

1.      Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dưoưg, gồm:

a)     Đội tuyến tỉnh.

b)     Đội tuyển trẻ tỉnh.

c)     Đội tuyển năng khiếu các cấp.

d)     Đội tuyển cấp huyện.

2.       Đối tượng áp dụng

a)  Huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang đào tạo, huấn luyện tại các trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao của tỉnh.

b)  Huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang làm nhiệm vụ tập luyện, thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục thể thao năm 2018.

3.  Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

3.1. Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện:

Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện bao gồm:

a) Thời gian tập luyện, huấn luyện ở trong nước: Là số ngày huấn luyện viên, vận động viên có mặt thực tế tập trung tập luyện, huấn luyện theo quyết định của cấp có thấm quyền; mức chi cụ thể như sau:

TT

HUẤN LUYÊN VIỂN, VÂN . ; ĐÔNG VIÊN ĐÓI TUYỂN

ÁP DỤNG NĂM 2020

ÁPDỤNG TỪ NĂM 2021 TRỞ ĐI

1

'Đội tuyển tỉnh

 

195.000

220.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

 

155.000

175.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

120.000

130.000

 

 

 

 

 

b) Tập luyện, huấn luyện ở nước ngoài: Là sổ ngày thực tế theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền trên cơ sở thư mời hoặc hợp đồng đào tạo, tập luyện được ký kết giữa cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo huấn luyện viên, vận động viên thể thao ở trong nước với nước ngoài. Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên cân đối trong khuôn khổ dự toán ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp thể dục thể thao được cấp có thẩm quyền thông báo đầu năm. Trong thời gian tập luyện ở nước ngoài, huấn luyện viên, vận động viên không được hưởng chế độ quy định tại Điểm a Khoản này.

3.2. Nội dung và mức chỉ thực hiện chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung thi đấu:

TT

HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN

ÁP DUNG •

ÁP DỤNG TỪ

ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN

NĂM 2020

NĂM 2021 TRỞ ĐI

1

Đội tuyển tỉnh

270.000

290.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

195.000

220.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

195.000

220.000

___                                     \

Đom vị tính: Đông/người/ngày

 

 

 

3.3. Đối với đội tuyến cấp huyện, trong thời gian tập trung tập luyện và quả trình thi đẩu, căn cứ ngân sách cấp huyện theo hạn mức hàng năm, được áp dụng chi bằng mức chi của đội tuyển năng khiếu các cấp.

3.4. Các quy định khác vê chê độ cho huân luyện viên, vận động viên thê

thao thành tích cao thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện mức chi chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dưong được bố trí trong dự toán của sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch hàng năm.

Điều 2. Giao Ưỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 29 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.