• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 35/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 8 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Quy định  mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường
Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2019 - 2020

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 86/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chỉnh phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thong giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, ho trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư Liên tịch sổ 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một so Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giảo dục thuộc hệ thong giáo dục quốc dân và chính sách miên, giảm học phỉ, hô trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đắng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phô thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-2018, lộ trình đến năm học 2020- 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYỂT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2019-2020 như sau:

1. Mức học phí:

-      Khối lóp 6 và khối lớp 7 là 1.827.000 đồng/học sinh/tháng.

-       Khối lóp 8 là 1.533.000 đồng/học sinh/tháng.

-       Khối lóp 9 là 894.000đồng/học sinh/tháng.

Ngoài mức thu trên, học sinh không phải đóng góp gì thêm cho nhà trường.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng:

Việc miễn, giảm học phí và quy định khác về thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các cấp; Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.