• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 37/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 30 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn

thành phố Hải Dưong

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giả ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sô 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ vể phát triền và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 11 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dan thi hành một sổ điểu của Luật giá; Nghị định sổ 149/201Ó/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 tháng 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định sổ 177/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dan thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 thảng 4 năm 2014 của Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị định sổ 177/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 11 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điểu của Luật giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 thảng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư sổ 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị định sổ 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một so điểu của Luật giá;

Căn cứ Thông tư sổ 25/2014/TT-BTC ngày 17 thảng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tài chỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Dương như sau:

1.     Chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước:

Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ: Chợ Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi; chợ Phú Lương, phường Ngọc Châu; chợ cẩm Thượng, phường Cẩm Thượng; chợ Hui, chợ Cá, phường Thạch Khôi; chợ An Ninh, phường Quang Trung; chợ Hồ Máy Sứ, phường Bình Hàn; chợ Tiền Trung, chợ Mét, phường Ái Quốc; chợ Thạc, xã An Châu (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

2.     Chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước:

Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Thạch Khôi (mới), phường Thạch Khôi đối với các điểm kinh doanh cố định tối đa là 58.000đồng/m2/tháng.

3.      Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này chỉ tính trên diện tích được cho thuê theo quy hoạch được cấp có thẩm qùyền phê duyệt, đã bao gồm thuế VAT; chưa bao gồm các khoản chi phí khác do các hộ sử dụng riêng như: Trông giữ phưong tiện, điện, nước, vệ sinh môi trường và các khoản dịch vụ khác các hộ phải trả theo thực tế sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Các quy định khác vê giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thực hiện theo Quyết định số 09/2018/QĐ-ƯBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dưong quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quyết định số 11/2019/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-ƯBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương- các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định ./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.