• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 43/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi Khoản 3 Điều 36 Quy chế làm việc ủy ban nhân dân tỉnh

nhiệm kỳ 2016 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015\

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 36 Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 như sau:

3. Chủ tịch UBND tỉnh phải có lịch tiếp công dân; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân. Tùy theo yêu cầu của công việc Chủ tịch UBND tỉnh bố trí số lần tiếp dân trong tháng, nhưng ít nhất mỗi tháng Chủ tịch ủy ban nhân dân phải bố trí thời gian để trực tiếp tiếp công dân 01 ngày.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đôc các Sở, thủ ừưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.