• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 44/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ một số nội dung tại các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh

ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

thuộc một số Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015\

Căn cứ Thông tư Hên tịch sổ 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 thảng 10 năm 2015 của Liên bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Sở Lao động - Thương bỉnh và Xã hội thuộc úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc úy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư Hên tịch số 06/20ỉ 6/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Liên bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa Thông tin thuộc úy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Liên bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, Bộ Nội vụ về hướng dan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Úy ban nhân dãn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành pho thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư Hên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 thảng 12 năm 2015 của Liên bộ Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ke hoạch và Đầu tư thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chỉnh - Kế hoạch thuộc Úy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư Hên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Liên bộ Y tế, Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư Hên tịch sổ 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Liên bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tỏ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triến nồng thôn thuộc úy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung: “Chủ trì, phối họp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các đon vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình ưỷ ban nhân dân tỉnh ban hành” tại các quyết định sau:

-             Khoản 24 Điều 2 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

-             Khoản 27 Điều 2 Quyết định số 03/2017/QĐ-ƯBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông;

-             Khoản 27 Điều 2 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của ƯBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

-             Khoản 14 Điều 2 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của ƯBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

-             Khoản 21 Điều 2 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

-             Khoản 26 Điều 2 Quyết định số 09/2017/QĐ-ƯBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, ngành: Nội vụ; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Ỵăn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Nông nghiệp và Phát triên nông thôn; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.