• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 45/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ văn bản quy phạm thuộc lĩnh vực xây dựng, kiểm tra, rà soát,

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một so điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo để nghị của Giám đôc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương, bao gồm:

1.    Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND ngày 09/6/2010 về việc tăng cường chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2.    Chỉ thị số 07/2015/CT-UBND ngày 15/4/2015 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch úy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.