• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 46/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 24 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ một số điều, khoản của Quy chế phối hợp
giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý
nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29 thảng 6 năm 2017

Của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định sổ 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chỉ tiết một so điều của Luật Doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ke hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 4 và điểm c khoản 5 Điều 19 của Quy chế phối họp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.