• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2019
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2020
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 47/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 8 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo để nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1.    Sửa đổi tên Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND như sau “Quyết định ban hành quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

2.    Sửa đổi Điều 1, Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND như sau: “Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

3.    Sửa đổi tên Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ- UBND: Quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4.    Bãi bỏ khoản 2, Điều 1 và khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND.

5.     Sửa đổi khoản 2, Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND như sau: “2. Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện Quyêt định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng họp, báo cáo, đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã; Chủ đầu tư các dự án và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dưcmg chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.