• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/11/2019
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 48/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 8 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet

công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò choi điện tử

công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày  15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày  15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Về thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ từ 07 giờ đến 22 giờ

2. Về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

a. Tối thiểu 50m2 tại khu vực thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh

b. Tối thiểu 40m2 tại khu vực thị xã Kinh MÔn và thị trấn của các huyện

c. Tối thiểu 30m2 tại khu vực còn lại

3. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện

a. Thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò choi điện tử công cộng;

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý;

c. Định kỳ 6 tháng, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, theo dõi, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông

a. Tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b. Hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

c. Phối họp với ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn;

d. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

5. Các nội dung khác về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.