• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 57/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nưóc đối với một số cơ sở đầu tư, kỉnh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; cá nhân, tổ chức hoạt động hụi, họ, biêu, phưòng phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Hải Duơng

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Cần cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 thảng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đỏi, bổ sung Điểu 6 và Phụ lục 4 vế danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 thảng 9 năm 2015 cùa Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định sổ 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định sổ 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một sổ ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định sổ 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chỉnh phủ về kinh doanh casino;

Căn cứ Thông tư so 42/2017/TT-BCA ngày 20 thảng 10 năm 2017 của Bộ Công an quy định chi tiết một sỗ điều của Nghị định sổ 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của. Chỉnh phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đổi với một sổ ngành, nghề đầu tư kinh doanh cỏ điều kiện;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với một sổ cơ sở đầu tư, kinh doanh ngành, nghề co điều kiện về an ninh, trật tự; cá nhân, tổ chức hoạt động hụi, họ, biêu, phường phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Chánh văn phòng ùy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.