• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/01/2020
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 23/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="108" />

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12

 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1704 /QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Báo cáo số 174 /BC- UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; phương án phân bổ ngân sách năm 2020, kế hoạch tài chính 3 năm 2020-2022 tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020, như sau:

1. Thu ngân sách tỉnh được hưởng:            10.376 tỷ 989 triệu đồng.

Trong đó:

+ Bổ sung có mục tiêu từ NSTW:                          1.362 tỷ 609 triệu đồng.

+ Các khoản thu điều tiết về NS cấp tỉnh:              9.014 tỷ 380 triệu đồng.

2. Dự toán ghi thu tiền thuê đất được đối trừ khi nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để bồi thường, GPMB:                      18 tỷ 231 triệu đồng.

3. Tổng số chi ngân sách tỉnh:   10.383 tỷ 289 triệu đồng, bao gồm:

- Chi cân đối tại ngân sách tỉnh:                        5.602 tỷ 329 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển:                                        872 tỷ 232 triệu đồng

+ Chi thường xuyên:                                          3.501 tỷ 445 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách:                                          92 tỷ 473  triệu đồng

+ Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:                               1 tỷ 230 triệu đồng

+ Kinh phí trả tiền lãi vay:                                        8 tỷ 100 triệu đồng

 - Chương trình mục tiêu Trung ương:                    .126 tỷ 849 triệu đồng.

 - Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã:  4.780 tỷ 960 triệu đồng.

 (Có các biểu chi tiết kèm theo).

4. Bội chi ngân sách tỉnh: 6 tỷ 300 triệu đồng.

5. Dự toán ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước: 18 tỷ 231 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

 1. Giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tổ chức đồng bộ các giải pháp, trên cơ sở bám sát việc điều hành của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương về dự toán ngân sách 2020 và tình hình thực tế địa phương. Chủ động điều hành ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2020.

2. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách. Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, chế độ tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách.

3. Thực hiện các biện pháp để quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

4. Cân đối đảm bảo kinh phí sự nghiệp thực hiện các đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 3. Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 23  tháng 12 năm 2019./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.