• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2019
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 26/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bố trí vốn ngân sách địa phương đối ứng dự án “Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số  120/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 về việc bố trí vốn ngân sách địa phương đối ứng dự án “Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Quyết định bố trí vốn đối ứng là 24.477 triệu đồng để thực hiện dự án “Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và được phân bổ trong kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 từ vốn trong cân đối ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân bổ cho dự án trong kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2019./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.