• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 24/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
do ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sổ 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 thảng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định sổ 68/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 14 thảng 8 năm 2019 của Chính phủ ve quản lý chi phí đau tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư sổ 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giả nhân công xây dựng;

Theo đề nghị của Giảm đôc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

  1. Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
  2. Quyết định số 47/2019/QĐ-ƯBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi một số nội dung của Quyết định sổ 20/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 nãm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Uỷ ban

nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.