• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/04/2020
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 25/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH

Bãi bvăn bản quỵ phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điểu và biện pháp thỉ hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đắc Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến quy định về dạy thêm, học thêm nhir sau:

  1. Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
  2. Quyết định sổ 05/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 aia UBND tỉnh về việc sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phố thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này" có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ưy ban nhân dân tỉnh; Giám đôc Sở Giáo dục và Đào

tạo; Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thề tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.