• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/04/2020
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 26/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH

Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2007 của Chỉnh phủ quy định về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Nghị định sổ 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chỉnh phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đâu thầu cung cấp sản pham, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định sổ 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một so điểu của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định' số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định sổ 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chỉnh phủ sửa đoi, bo sung một số điểu của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dan thỉ hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư sổ 12 Ỉ/2008/TT-BTC ngày 12 thảng 12 năm 2008 của Bộ Tài chỉnh về việc hướng dẫn cơ chế ưu đãi, hỗ trợ tài chỉnh đổi với các hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sổ 205/TTr-STNMT ngày 17 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 06/4/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện,
thị xẵ, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.