• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 02/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ

cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="152" />

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 13

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT">46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP">45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;

Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

 

Điều 1. Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương, như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

a) Các Nghệ nhân Nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương được UBND tỉnh Hải Dương công nhận.

b) Các Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương được UBND tỉnh công nhận.

c) Sở Công Thương thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xét duyệt, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nghề tiểu thủ công nghiệp; xét duyệt công nhận làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương.

2. Nội dung chi, mức chi hỗ trợ:

a) Chi tổ chức xét duyệt, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương:

- Chi tổ chức xét duyệt, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương. Mức chi theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, nhưng không quá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/ lần.

- Chi thưởng cho các Nghệ nhân Nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương sau khi được UBND tỉnh công nhận, mức chi là 10.000.000 (mười triệu đồng) cho 01 Nghệ nhân.

b) Chi tổ chức xét duyệt công nhận làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương.

- Chi xét duyệt công nhận làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương: trên cơ sở các nội dung chi liên quan đến công tác xét duyệt công nhận làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp áp dụng mức chi theo các quy định tài chính hiện hành, nhưng không quá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) cho 01 làng nghề.

- Chi thưởng cho các làng nghề được UBND tỉnh cấp Bằng công nhận làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, mức chi là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) cho 01 làng nghề.

3. Nguồn kinh phí chi hỗ trợ:

Từ Ngân sách của tỉnh cấp để thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Khóa XVI, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.