• Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2020
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 48/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2020

   ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HẢI DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  48/2020/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dân phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Quyết định này quy định hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước và hành lang bảo vệ đê được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
 2. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Hành lang bảo vệ đê

 1. Hành lang bảo vệ các tuyến đê ở những vị trí đê đi qua khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch được tính từ chân đê trở ra 5 (năm) mét về phía sông và phía đồng.
 2. Hành lang bảo vệ các tuyến đê ở những vị trí còn lại được tính từ chân đê trở ra 15 (mười lăm) mét về phía sông và phía đồng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 • Như Điều 2;
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
 • Thường trực HĐND tỉnh;
 • Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tinh;
 • Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
 • Trung tâm CNTT - VPUBND tỉnh;
 • Lưu: VT, NC

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Dương Thái

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.