• Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2020
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 08/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 2 tháng 11 năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2020/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “y dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn .cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định sổ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 cùa Chỉnh phủ Quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết sổ Ỉ7/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một sổ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát tríên Chỉnh phủ điện tử giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến 2025;

Căn cử thông bảo sổ 1527-TB/TƯngày 06/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỳ về chủ trương jcậy dựng Đề án “Xây dựng Chỉnh quyền điện tử và Đô thị Thông minh tinh Hải Dương gÙ2Ì đoạn 2020-2025, định huớng đến năm 2030 ”;

Căn cứ Nạhị quyết sổ 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tinh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đển năm 2030“;

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Tờ trình sổ 75a/TTr-ƯBND ngày 23/10/2020 về việc đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “Xây dựng Chỉnh quyền điện tử và Đô thị thông minh tinh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030"; bảo cảo thẩm tra của Ban Kinh tể - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhãn dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 với nội dung như sau:

 1. Sửa đổi nội dung quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “Xây dựng Chỉnh quyên điện tử và Đô thị thông minh tinh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 203Ơ' thành thông qua Đề án “Xây dựng Chỉnh quyên điện tử' và Đô thị thông minh tinh Hải Dương, giai đoạn 2020 - 2025, định hưởng đến năm 2030”.
 2. Chủ đầu tin Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Uy ban nhân dân tỉnh; Thành phố Chí Linh, thành phô Hải Dương, các Sờ, ngành liên quan (Chi tiết phụ ỉục 01 kèm theo)
 3. Hình thức đầu tư: Đầu tư mua sắm mới, bổ sung, nâng cấp.
 4. Địa điễm triển khai thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 5. Mục tiêu Đề án

5./. Mục tiêu tổng thề:

 • Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương ừên cơ sờ ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chi đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.
 • Cung cấp các dịch vụ công chất lượnẹ và kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc sông của người dân, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để thu hút mạnh mẽ các dự án đâu tư và phát triên các thành phần kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tình.
 1. Mục tiêu cụ thề:

5.2.1. Mục tiêu đến năm 2022

 • Nâng cấp, hoàn thiện cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương; Hệ thống Một cửa điện tử 3 cấp nhằm liên thông giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
 • Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP) đảm bảo 100% các HTTT/CSDL cốt lõi của tỉnh được chia sẻ, tích hợp kết nối các quy trình nghiệp vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trung ương và mở rộng thành nền tảng phục vụ đô thị thông minh.
 • Xây dựng Trung tâm hành chính công đến 100% cấp huyện, thị xã, thành phố và hẹ thống dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân.
 • Xây dựng cơ sờ hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh triển khai các dự án ứng dụng thông minh hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 • Xây dựng Trung tâm ệiám sát điều hành an toàn thông tin mạng tỉnh Hải Dương; Hệ thống nền tảnp đieu hành an ninh bảo mật đủ mạnh đê giám sát phát hiện và ngăn chặn được hầu hết các cuộc tân công trên không gian mạng.
 • Xây dựng Trung tâm giảm sát, điều hành đô thị thông minh phục vụ công tác chi đạo, điều hành của lãnh đạo.
 • Xây dựng các hệ thống giám sát, điều hành thông minh của Tĩnh ủy, HĐND va ƯBND tỉnh.
 • Thí điểm xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phổ Hải Dương và thành phố Chí Linh.
 • Xây dựng các hệ thống y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh, hệ thống tài nguyên, môi trường thông minh, xây dựng hệ thống camera tập trung cho (giao thông, công an, trường học, bệnh viện, trung tâm hành chỉnh công, phòng tìêp dân..)... đảm bảo người dân có thể tiếp cận một cách tốt nhất thông tin và các dịch vụ công ích của các lĩnh vực thông qua các ứng dụng thông minh.
 1. Mục tiêu đển năm 2025
 • Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị thông minh đảm bảo triển khai ứng dụng thông minh trên tất cả các lĩnh vực.
 • Đẩy mạnh xây dựng các ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực đã triển khai giai đoạn 2020 - 2022.
 • Nhân rộng các kết quả của mô hình điểm.
 • Xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, xây dựng từng bước các hệ thống cơ sở dữ liệu về chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp cung cấp cho người tiêu dùng.
 • Xây dựng mô hình công thương thông minh để nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp, hỗ ừợ doanh nẹhiệp xây dựng từng bước các hệ thống công thương phục vụ công tác chi đạo điêu hành công thương của tỉnh.
 • Xây dựng một hệ thổriìg thông tin CỊuản lý đô tiụ hợp nhất trên địa bàn tỉnh gồm hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, đầy đủ, chi tiết, chính xác cao đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu phục vụ quản lý đô thị nhằm đảm bảo tất cả các ứng dụng phục vụ quản lý đô thị và cung cấp thông tin đều sử dụng chung một hệ thống CSDL, hệ thống bản đồ chung và thống nhất.
 • Xây dựng hệ thống thông tin (Ịuản lý khoa học và công nghệ thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điêu hành vê khoa học công nghệ. Xây dựng cơ sờ dữ liệu ngành Khoa học công nghệ, theo mô hình dữ liệu tập trung, cập nhật thời gian thực và có khả năng chia sẻ.
 • Xây dựng các hệ thống thông minh khác: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Lao động TB&XH,...
 • Kết hợp, lồng ghép với các kế hoạch chuyển đổi số của Quốc gia, của tỉnh, góp phân đẩy nhanh c^uá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh đê phấn đấu vươn lên trong khu vực trở thành nơi mà người dân cảm nhận được sự phục vụ của chính quyền một cách tận tụy.
 1. Mục tiêu đến năm 2030

Tiếp tục triển khai, hoàn thiện các nội dung đã thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025 và mở rộng những lĩnh vực còn lại để đảm bảo đề án xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh kết hợp, lồng ghép với kế hoạch

Chuyển đổi số của Quốc gia, của Tỉnh được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh và tất cả các lĩnh vực, đem lại sự phát triển mạnh mẽ, bến vững.

 1. Tổng mức đầu tư: 3.800 tỷ đồng {Ba nghìn, tám trăm tỷ đồng)

Trang đỏ:

 • Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngần sách tinh: 1.250 tỷ đồng.
 • Các nguồn vốn trang ương hỗ trợ, nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác: 2.550 tỷ đồng.
 1. Nguồn vốn đầu Un Các Nguồn vốn Ngân sách trung ương hỗ trạ, Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
 2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2030

(Chi tiết các phụ lục 01, 02 kèm theo)

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tồ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tinh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 02 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2020./.

Nơi nhận:

 • ủy ban TV Quốc hội;
 • Chính phủ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 • Bộ Tài chính;
 • Bọ Thông tin và truyền thông;
 • Ban Công tác Đại biểu;
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
 • TTHĐND.UBND, ƯBMTTQ tinh;
 • Đoàn ĐBQH tinh;
 • Các đại biểu HĐND tỉnh;
 • Lãnh đạo và chuyên cv VP HĐND tinh;
 • VP: Tinh ủy, UBND tinh và Đoàn ĐBQH tinh;
 • Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tinh;

- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã;

-Báo Hải Dươmg, cổng báo tinh;

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hiển

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.