• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2020
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 53/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2020

1/01/clip_image001.gif" width="78" />   ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HẢI DƯƠNG

 

1/01/clip_image002.gif" width="225" />CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  53/2020/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường
Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2020 - 2021

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hô trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dân thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hô trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dân xây dựng, tham định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-2018, lộ trình đến năm học 2020- 2021; \

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2020-2021 như sau:

 1. Mức học phí:
 • Khối lớp 6 và khối lớp 7 là 1.930.000 đồng/học sinh/tháng.
 • Khối lớp 8 là 1.758.000 đồng/học sinh/tháng.
 • Khối lớp 9 là 1.846.000đồng/học sinh/tháng.

Mức thu học phí trên đã bao gồm các môn chất lượng cao như: Chương trình nâng cao các bộ môn Toán, Văn, Ngoại ngữ; Chương trình nâng cao môn năng khiếu, tự chọn; Giáo dục kỹ năng sống; Hoạt động các câu lạc bộ giáo dục thể chất, văn nghệ, thể thao; Học Tiếng Anh với người nước ngoài; Tiếp cận, trải nghiệm thực tế, giao lưu, dã ngoại.

 1. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng:

Việc miễn, giảm học phí và quy định khác về thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Text Box: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH        Nguyễn Dương Thái 1/01/clip_image003.gif" style="margin-top:0px;margin-bottom:149px;" width="222" />Nơi nhận :

 • Như Điều 3;
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Bộ Tài chính;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo;                    (Để báo cáo)
 • Cục Kiểm tra văn bản (Bô tư phap);
 • Thường trực Tỉnh ủy;
 • Chủ tịch, các PCT HĐND, ^ UBND tính;
 • Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
 • Lãnh đạo VP UBND tính;
 • Trung tâm CNTT - VP UBND tính;
 • Lưu: VT, KT, Thư.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.