• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 27/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nưóc trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 thảng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình sổ 968/TTr-STTTT ngày 02/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2018.

1/01/clip_image002.jpg" width="326" />Điều 3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch ƯBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan báo chí, truyền hình của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nà

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.