• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2018
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 17/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019

của tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; ^Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 thảng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chỉ và định mức phân bố von đầu tư phát trỉến nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đẩu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch đâu tư công năm 2019; Bảo cáo thâm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ỷ kiến thảo luận của đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Hải Dương với các nội dung chính như sau:

1.       Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019:

a)       Kế hoạch đầu tư công năm 2019 phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước; các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư phát triến nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020.

b)       Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2019 phù hợp khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2019. Kế hoạch phải được xây dựng theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải và nâng cao hiệu quả đầu tư; vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân trong năm 2019.

c)        Danh mục dự án bố trí vốn năm 2019 phải thuộc kể hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 đã được các cấp có thẩm quyền quyết định và vốn bố trí theo thứ tự ưu tiên như sau:

-      Phân bổ cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, trong đó bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng XDCB cho dự án đã quyết toán vốn đầu tư.

-       Ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư dự án thuộc các Đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại Hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI; các dự án vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công tư; vốn đối ứng dự án sử dụng vốn ODA.

-       Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2019 và dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 theo tiến độ được duyệt.

-       Đối với dự án khởi công mới phải lựa chọn những dự án thật sự cấp bách, cần thiết nhất và giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành, lĩnh vực và đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Dự án thuộc kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 được các cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Đen ngày 31/10/2018 đã có quyết định đầu tư dự án.

+ Mức vốn bố trí bảo đảm hoàn thành dự án nhóm B có tổng mức đầu tư dưới 800 tỷ đồng không quá 5 năm; dự án nhóm c không quá 3 năm.

d)      Không bố trí vốn đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

2.       Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2019:

Tổng vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019 là 2.181 tỷ 809 triệu đồng, bao gồm: vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức là 741 tỷ 809 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất là 1.400 tỷ đồng và thu xổ số kiến thiết là 40 tỷ đồng, được phân bổ về các cấp ngân sách như sau:

a)       Ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã:

Tổng số là 983 tỷ 846 triệu đồng, bao gồm: vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức phân bổ về ngân sách cấp huyện là 297 tỷ 46 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất phân bố về ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã là 686 tỷ 800 triệu đồng.

b)        Ngân sách tỉnh:

Tổng số là 1.197 tỷ 963 triệu đồng, bao gồm: vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức là 444 tỷ 763 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất là 713 tỷ 200 triệu đồng; thu xổ số kiến thiết là 40 tỷ đồng. Phân bổ chi tiết như sau:

-        Chuẩn bị đầu tư:                                                                                                    19 tỷ 893 triệu đồng

-        Đối ứng dự án PPP:                                                                                                03 tỷ 82 triệu đồng

-        Hỗ trợ đầu tư thực hiện Đe án Phát triến sản xuất

nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị

gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020: 37 tỷ 500 triệu đồng

-       Thực hiện đầu tư dự án:                                                                               1.13 7 tỷ 489 triệu đồng

Bao gồm:

+ 33 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử

dụng từ năm 2018 về trước:                                                                                         44 tỷ           609 triệu đồng

+ 07 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2019: 50 tỷ                                                  200 triệu đồng

+ 38 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019:                                             819 tỷ           440 triệu đồng

+ 12 dự án khởi công mới:                                                                                         223 tỷ           239 triệu đồng

(Chi tiết Phụ lục biểu sổ 01 và Phụ lục biếu số 02 kèm theo)

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 cho các địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật về đầu tư công và chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.      Các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện đầu tư dự án, giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 theo quy định của pháp luật hiện hành và theo chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019. Trong đó tập trung thực hiện:

a)      Đối với dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2018 trở về trước: Khẩn trương nghiệm thu quyết toán A-B, hoàn tất thủ tục trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong quý I năm 2019.

b)      Đối với dự án chuyển tiếp: Tiếp tục triển khai đầu tư ngay từ đầu năm 2019 và khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, bảo đảm đến tháng 10 năm 2019 giải ngân hết kế hoạch vốn giao và không phát sinh nợ khối lượng XDCB trong năm 2019.

c)       Đối với dự án khởi công mới: Tập trung triển khai hoàn tất các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án trong quý II năm 2019. Trong quá trình thực hiện đầu tư, phải sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2019 và bảo đảm khối lượng thực hiện trong năm 2019 không vượt kế hoạch vốn giao.

d)      Quan tâm chỉ đạo thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ đầu tư của dự án theo kế hoạch vốn giao.

đ) Chủ động rà soát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 của các dự án có tiến độ đầu tư chậm và dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chậm làm thủ tục giải ngân sang các dự khác.

2.      Đối với dự án có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019: Chủ động và kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2019.

3.     Tăng cường công tác quản lý đầu tư, tập trung hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và thực hiện đầu tư dự án; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

4.      ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung triển khai thực hiện và chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và tổ chức đầu tư các dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo và giám sát cấp xã tiếp tục rà soát, thực hiện giãn, hoãn tiến độ đầu tư và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 của một số dự án chưa thực sự cấp bách để bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

5.       Tiếp tục xây dựng và công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

6.       Tiếp tục quản lý và khai thác tốt các nguồn thu; đẩy mạnh việc xử lý đất dôi dư, xen kẹp và đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn vốn đầu tư hoàn thành kế hoạch năm 2019 và đầu tư cho các công trình xây dựng nông thôn mới, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh việc tính tiền sử dụng đất của các dự án khu đô thị, khu dân cư đã lựa chọn xong nhà đầu tư; tập trung xử lý dứt điểm nguồn thu tiền sử dụng đất còn nợ đọng từ năm 2018 trở về trước. Phấn đấu tăng thu ngân sách để bổ sung cho chi đầu tư phát triển.

7.       Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư.

8.       Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư, nhất là cán bộ trực tiếp thẩm định dự án và đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn đầu tư.

Điều 3. Giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng- 12 năm 2018./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.