• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/05/2019
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 02/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở  khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

KHOÁ XVI, KỲ HQP THỨ 9

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chỉnh quy định quản lý và sử dụng kỉnh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh ”;

Xét Tờ trình sổ 22/TTr-UBND ngày 19 thảng 4 năm 2019 của ủy ban nhân dãn tỉnh Hải Dương về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chỉ ho trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do úy ban Mặt trận To quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tô chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Bảo cảo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ỷ kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhãn dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mực chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, độ thị ỵan minh” do ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trân ở khu dận cư chủ trì tô chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dưorng.

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tưọng áp dụng

a)                           Phạm vi điêu chỉnh: /

Quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Kinh phí thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở, khu dân cư (bao gồm cả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”) được lồng ghép với kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (sau đây goi tắt là Cuộc vận động).

b)                           Đối tượng áp dụng:

-                           ủy ban nhân dân cấp xã;

-                           ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

-                           Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

2. Quy định mức chi, nguồn kinh phí thực hiện

a)              Mức chi:

-             Chi đối với ủy ban Mặt ưận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đảm bảo thực hiện Cuộc vận động: 20.000.000 đồng/năm/xã;

-             Chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát đọng ở địa phương:

Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân so với định mức này thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Các quy định về quản lý, sử dụng và nội dung chi, mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chế độ hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

b)               Nguồn kinh phí thực hiện:

Từ nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách cấp xã hàng năm.

Điều 2.

1.            Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình” ờ cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2.              Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Đương khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 03 tháng 5 năm 2019

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.