• Quyết định 275/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với lãnh đạo, quản lý các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện ban hành kèm theo Quyết định số 2851/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  08/02/2017

  23/02/2017

 • Quyết định 231/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ lãi xuất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  02/02/2017

  07/12/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 229/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số điều của Quy định về tiêu chuẩn cụ thể công chức xã, phường, thị trấn và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố

  02/02/2017

  10/02/2017

 • Quyết định 218/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố

  02/02/2017

  10/02/2017

 • Quyết định 204/2017/QĐ-UBND

  Về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  25/01/2017

  06/02/2017

 • Quyết định 96/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  16/01/2017

  25/01/2017

 • Quyết định 2993/2016/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế đảm bảo toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  28/11/2016

  10/12/2016

 • Quyết định 2962/2016/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hải Phòng

  28/11/2016

  10/12/2016

 • Quyết định 2958/2016/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện thành phố Hải Phòng

  28/11/2016

  05/12/2016

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.