• Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2307/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  17/01/2020

  31/01/2020

 • Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

  10/01/2020

  22/01/2020

 • Quyết định 54/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về bàng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020-2024)

  31/12/2019

  10/01/2020

 • Quyết định 53/2019/QĐ-UBND

  Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  31/12/2019

  15/01/2020

 • Quyết định 52/2018/QĐ-UBND

  Quy định cụ thể về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  26/12/2019

  20/01/2020

 • Quyết định 51/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  25/12/2019

  10/01/2020

 • Quyết định 48/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng

  18/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 50/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí đầu tư trên đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  18/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 47/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định xét, tặng danh hiệu "Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiêu biểu" thành phố Hải Phòng

  16/12/2019

  26/12/2019

 • Quyết định 45/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  13/12/2019

  23/12/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.