• Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND

  Về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí năm học 2019-2020 đối với các trường công lập (giao dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách thành phố Hải Phòng

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  12/07/2019

  01/08/2019

 • Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng

  27/06/2019

  10/07/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.