Sign In
 

NGHỊ QUYẾT

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khoá XII

(nhiệm kỳ 1999-2004)

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

 Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp;

 Sau khi có ý kiến của Thường trực Thành uỷ, thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và sự nhất trí của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khoá XII (nhiệm kỳ 1999-2004).

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                   

                                                T/M. HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

                                                CHỦ TỊCH

                                                                                          

                                            (Đã ký)

 

                                                                                                                        Trần Sáng