Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố dịch bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa tại các vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật được ban hành theo Lệnh công bố của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 58/2005/NĐ-CP ngày 03/06/2006 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
Căn cứ Chỉ thị số 30/2006/CT-TTg ngày 11/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố dịch bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trê lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ. Cho phép sử dụng nguồn ngân sách dự phòng năm 2006 để tổ chức dập dịch vàng lùn và lùn xoắn lá theo công văn số 10858/BTC-NSNN ngày 5/9/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bố trí, sử dụng kinh phí phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa.

Điều 2.

1. Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương có dịch nhanh chóng dập tắt dịch, ngăn ngừa lây lan quan vùng khác;

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp với các tổ chức xã hội, huy động nhân dân trong vùng có dịch thực hiện ngay các biện pháp hữu hiệu để dập tắt và ngăn ngừa dịch lây lan sang các vùng  khác;

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan ở nơi có dịch phải thực hiện các biện pháp để dập tắt dịch theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Bá Bổng