Sign In

CHỈ THỊ

Về việc kiếm tra chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức

làm kinh tế thuộc các cơ quan hành chính, các đoàn thể

và các văn phòng giao dịch của các đơn vị kinh tế

tỉnh ngoài tại Hải Phòng

_________________________

Thực hiện Nghị quyết số 92 ngày 24-4-1989, Chỉ thị số 299 ngày 25-10-1989 của Hội đồng Bộ trưởng, Chỉ thị số 53 ngày 5-12-1989 của UBND thành phố Hải Phòng “Về việc chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức làm kinh tế thuộc các cơ quan hành chính và đoàn thể” các UBND quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh các tổ chức làm kinh tế của các Bộ, ngành Trung ương và của các ban, ngành thành phố trên địa bàn, theo chức năng quản lý lãnh thổ.

Bước đầu kiểm tra, đã phát hiện nhiều tổ chức làm kinh tế nói trên không chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách kinh tế của Nhà nước. Có trường hợp sai trái do chưa hiểu rõ các chính sách kinh tế hiện hành, nhiều trường hợp do người phụ trách cố tình làm sai như: đã tuỳ tiện thành lập các công ty, xí nghiệp, trung tâm, văn phòng giao dịch… trái với Quyết định 92 và Chỉ thị 299 của Hội đồng Bộ trưởng; đã để các tổ chức này môi giới buôn bán kiếm lợi bất hợp pháp, cố tình tránh sự kiểm soát của nhà nước trốn lậu thuế… cơ quan quản lý cấp trên đã không buông lỏng kiểm tra, chỉ giao khoán một khoản tiền nộp cho cơ quan; để sử dụng vốn và tài sản của cơ quan nhưng không trả khấu hao v.v….

Ngoài ra, cũng đã phát hiện một số đơn vị kinh tế tính ngoài tự tiện thuê nhà đặt văn phòng đại diện và hoạt động sản xuất, kinh doanh ở thành phố, không xin phép UBND thành phố và chưa được UBND quận, huyện, thị xã sở tại xét cấp đăng ký sản xuất - kinh doanh… các vi phạm nói trên đang gây rối thị trường thành phố; gây thất thu ngân sách Nhà nước; phát sinh nhiều tiêu cực…

Để nhanh chóng chấm dứt các việc làm sai trái nói trên, UBND thành phố chỉ thị:

1- Tất cả các tổ chức làm kinh tế của các đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ quan Đảng, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan hành chính thuộc các Bộ, ngành Trung ương hoặc địa phương và các Văn phòng đại diện của các đơn vị kinh tế tỉnh ngoài đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Hải Phòng, đều phải được UBND thành phố Hải Phòng có văn bản cho phép hoạt động; phải được UBND quận, huyện, thị xã sở tại cấp giấy phép sản xuất - kinh doanh; phải thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách của Nhà nước, nhất là thi hành chế độ thống kê kế toán và thực hiện nộp thuế với cơ quan thuế nơi cấp phát đăng ký sản xuất kinh doanh.

2- Giao cho các UBND quận, huyện, thị xã chủ trì kết hợp với Ban quản lý thị trường thành phố, Sở Tài chính, Chi cục thuế CTN, cảnh sát kinh tế Công An thành phố, và một số Sở ngành có liên quan (công nghiệp, thương nghiệp, xây dựng, Giao thong vận tải, ngân hàng…) tiếp tục tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức không đủ tư cách, hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động như:

- Những tổ chức không được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập (của Trung ương do các Bộ, Cục, hoặc ngành tương đương; của tỉnh ngoài do UBND tỉnh; của địa phương do UBND thành phố) và chưa được UBND quận, huyện, thị xã Sở tại cấp giấy đăng ký sản xuất – kinh doanh thì phải đình chỉ hoạt động ngay. phải truy phạt thuế và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định giải thể.

- Những tổ chức được thành lập và được cấp đăng ký sản xuất – kinh doanh (theo đúng Quyết định số 92-HĐBT, hoặc các cơ chế, chính sách Nhà nước), nhưng trong thực tế không hoạt động sản xuất, kinh doanh, chỉ môi giới buôn bán, và cho tư thương lợi dụng đăng ký kinh doanh để hoạt động trái phép, trốn lậu thuế v.v… thì phải báo cáo UBND thành phố ra quyết định giải thể (nếu do UBND thành phố ra quyết định thành lập) hoặc báo cáo các Bộ, Cục … chủ quản cho giải thể (nếu là các Bộ, Cục … ra quyết định thành lập); đồng thời hướng dẫn các tổ chức này thực hiện đúng các quy định và trách nhiệm trước khi giải thể.

- Việc kiểm tra, xử lý trên cần được thực hiện xong trước 15-8-1990 và tổng hợp báo cáo về UBND thành phố ./.

UBND thành phố Hải Phòng

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bá Dư