Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

_________________________

Hội đồng Nhân dân Thành phố  khóa VII họp kỳ thứ 13 trong những ngày 19, 20, 21 tháng 1 năm 1981, nhiệt liệt chào mừng việc Quốc hội vừa công bố Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 19/12/1980;

Hội đồng Nhân dân thành phố rất vui mừng phấn khởi trước sự kiện lịch sử trọng đại này;

Hiến pháp mới của nước ta là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước là đạo luận cơ bản của Nhà nước ta. Hiến pháp thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng, quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của nước ta, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở;

Để thi hành nghiêm chỉnh, Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và thi hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TU của Thành ủy về việc thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội đồng Nhân dân Thành phố nhất trí quyết nghị:

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng để cho các bộ nhân dân quán triệt Hiến pháp mới, hiểu và làm đúng những nội dung cơ bản những điều quy định trong Hiến pháp, gắn với việc sửa chữa khuyết điểm đầy mạnh sản xuất, công tác. Đưa việc tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và Pháp luật của thành phố vào nề nếp thường xuyên và thích hợp với từng đối tượng, để mọi người tự giác thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và Pháp luật, đồng thời giám sát các cơ quan, cán bộ và nhân viên Nhà nước trong việc chấp hành, Hiến pháp và Pháp luật.

Kết hợp với việc kiểm điểm và đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động kinh tế và xã hội, cán bộ, nhân viên Nhà nước phải liên hệ kiểm điểm, kiên quyết  sửa chữa khuyết điểm mà nhân dân đã phát hiện, góp ý phê bình trong dịp thảo luận dự thảo Hiến pháp đồng thời đề nghị nhân dân tiếp tục nhận xét, phê bình công việc quản lý của cơ quan chính quyền, tự phê bình trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước và xã hội .

2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, căn cứ những nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp, những luật mới được ban hành, Ủy ban Nhân dân Thành phố cần soát xét lại những văn bản pháp quy do địa phương đã ban hành trước đây, phát hiện, đề xuất việc sửa đổi những văn bản luật pháp không còn phù hợp với Hiến Pháp mới. Chấn chỉnh và thống nhất việc ban hành, quản lý các văn bản pháp quy của địa phương. Chỉ đạo kịp thời việc cụ thể hóa những qui định của Trung ương để thi hành cho phù hợp với tình hình của địa phương.

Kiện toàn củng cố bộ máy chính quyền các cấp theo Hiến pháp và Pháp luật tổ chức qui định. Tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chấn chỉnh các mặt hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Thể hiện đúng là một cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đạo tạo cán bộ pháp lý, cán bộ hành chính Nhà nước của địa phương. Đẩy mạnh việc xây dựng điều lệ hoạt động, quy chế quản lý của các tổ chức, xây dựng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, bảo đảm mọi hoạt động theo quy chế và luật pháp Nhà nước.

3. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thi hành Hiến pháp và luật pháp. Hội đồng Nhân dân Thành phố và Hội đồng Nhân dân các cấp cần phát huy hơn nữa chức năng giám sát trong việc kiểm tra, thi hành Hiến pháp và Pháp luật của các cơ quan Nhà nước và của các tổ chức xã hội.

Ủy ban Nhân dân các cấp, cơ quan quản lý thường xuyên kiểm tra việc thi hành pháp luật và quy chế theo chức năng quyền hạn, cơ quan Thanh tra các cấp, các ngành phải phát huy hiệu lực của mình dối với việc thi hành pháp luật, bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Đẩy mạnh và mở rộng hoạt động của các tổ chức Thanh tra công nhân, thanh tra nhân dân, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải… chấn chỉnh công tác xét khiếu tố ở các cấp, các ngành. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các việc làm trái với Hiến pháp và pháp luật.

Hiến pháp do toàn dân xây dựng và phải được toàn dân thi hành. Thi hành Hiến pháp là một quá trình xây dựng và đấu tranh mọi người đều có nghĩa vụ bảo vệ pháp chế XHCN bảo đảm cho việc thi hành Hiến pháp được nghiêm chỉnh.

4. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời là một sự kiện lịch sử quan trọng trong đời sống, chính trị của Nhà nước và nhân dân ta, đánh dấu một giai đoạn mới của nước ta là công cụ sắc bén của Nhà nước nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở các Nghị quyết lần thứ 6 của ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quy định đã được cụ thể hóa của Hội đồng Chính phủ, của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố và Nghị quyết của kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa VII các cấp, các ngành căn cứ vào nhiệm vụ của mình, xem xét lại công việc đề ra những mục tiêu phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua, gây khí thế phấn khích trong cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân khắc phục mọi khó khăn, tạo nên những chuyển biến cụ thể, thiết thực về kinh tế, đời sống, trật tự, trị an, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong quản lý kinh tế và xã hội, đập tan những luận điệu chiến tranh tâm lý của địch, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1981 năm đầu của kế hoạch  5 năm lần thứ 3 (1981- 1985).

Hội đồng Nhân dân Thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố về thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhanh chóng đưa công tác quản lý về mọi mặt vào nề nếp, xây dựng nếp sống và lề lối làm việc có kỷ cương, có văn hóa trong mọi lĩnh vực hoạt động của Thành phố.

Trong diễn văn bế mạc Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh tại kỳ họp thứ 7 của Quốc  hội khóa XI đã chỉ rõ: “Hiến pháp mới của nước ta chỉ thật sự có giá trị khi nó tác động mạnh đến tư tưởng và hành động hàng ngày của quần chúng và được các tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân và mọi công dân nghiêm chỉnh thi hành”.

Sống theo Pháp luật, làm đúng pháp luật là yêu cầu chung đối với toàn thể nhân dân, là nghĩa vụ, là bổn phận trước nhất của cán bộ và nhân viên Nhà nước. Hội đồng nhân dân thành phố mong rằng toàn thể nhân dân Thành phố hãy phát huy mạnh mẽ tinh thần làm chủ tập thể của mình, ra sức thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp mới, góp phần cùng cả nước xây dựng nước nhà hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa./.

HĐND thành phố Hải Phòng

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đoàn Duy Thành