• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/2016
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 2307/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 13 tháng 10 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2016.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố; Thủ trường các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện; Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường, xã, thi trấn; các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Khắc Nam

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.