• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2001
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1499/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2001
Quyết định số : 811/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Về việc Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-TKCN ngày 15/5/2001 của Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UB ngày 09/02/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố Hải Phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

1. Giao bổ sung nhiệm vụ chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố và đổi tên thành Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng.

2. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố có nhiệm vụ thực hiện các công việc của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố hiện nay và các công việc tìm kiếm cứu nạn theo quy định hiện hành của Nhà nước về công tác tìm kiếm cứu nạn và sự chỉ đạo của Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

3. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố: Theo danh sách kèm theo Quyết định này.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công.

4. Trụ sở Văn phòng làm việc, cơ quan thường trực và cơ sở vật chất: Trước mắt sử dụng nguyên trạng Văn phòng và cơ sở vật chất của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố hiện nay (Số 692 Đại lộ Tôn Đức Thắng - Hải Phòng)

Điều 2: Giao Ông Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố chỉ đạo cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố nghiên cứu đề xuất việc kiện toàn bộ máy tổ chức, quy chế, kinh phí và điều kiện hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố, trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Điều 3: Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Thủ trưởng các ngành, cấp trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 123/QĐ-UB ngày 09/02/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

DANH SÁCH

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Kèm theo Quyết định số 1499/QĐ-UB ngày 16 tháng 7 năm 2001 của UBND thành phố Hải Phòng)

 

1. Ông Vũ Chí Thanh - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố: Trưởng Ban.

2. Ông Đỗ Trung Thoại - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phó Trưởng ban thương trực.

3. Ông Nguyễn Bá Thiệu - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố: Phó trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Văn Hiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân: Phó Trưởng ban.

5. Ông Lê Văn Hiến - Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều - Uỷ viên thường trực, Chánh Văn phòng.

6. Ông Vũ Đình Khang - Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố: Uỷ viên

7. Ông Đinh Thế Tế - Phó Giám đốc Sở Giao thông công chính: Uỷ viên

8. Ông Phạm Hiệp - Phó Giám đốc Công an thành phố: Uỷ viên

9. Ông Nguyễn Ngọc Hải - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Uỷ viên

10. Ông Phạm Bá n - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Uỷ viên

11. Ông Trần Hiếu - Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá: Uỷ viên

12. Ông Trần Bình Minh - Phó Giám đốc Sở Thương mại: Uỷ viên

13. Ông Nguyễn Văn Hòa Bình - Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Uỷ viên

14. Ông Đậu Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Thủy sản: Uỷ viên

15. Ông Trịnh Lệnh - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình: Uỷ viên

16. Ông Đinh Văn Châu - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc: Uỷ viên

17. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Bưu điện thành phố: Uỷ viên

18. Ông Dương Hồng Thái - Phó chỉ huy Trưởng Tham mưu -Tác chiến, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng: Uỷ viên

19. Ông Đỗ Trọng Đạt - Chỉ huy Trưởng sân bay Kiến An-Cát Bi: Uỷ viên

20. Ông Nguyễn Văn Phòng - Phó Giám đốc Cảng hàng không Cát Bi: Chỉ huy Trưởng sân bay Kiến An-Cát Bi: Uỷ viên./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Huy Năng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.