• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 03-NQ/HĐND11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 25 tháng 2 năm 1995

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội

Thành phố năm 1995

_______________

Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, kỳ họp thứ 2 từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 02 năm 1995. Sau khi nghe Uỷ ban Nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1994, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  hội  thành phố năm 1995; Dự toán ngân sách thành phố năm 1995. Nghe các Ban của Hội đồng Nhân dân trình bày báo cáo thuyết trình, một số ngành báo cáo bổ sung. Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận và quyết nghị:

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 1994

Năm 1994 các cấp, các ngành, toàn quân, dân thành phố đã cố gắng nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt kết quả khá toàn diện nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 1991 - 1995. So với năm 1993, tổng sản phẩm trong nước tăng 13,8%, kinh tế đối ngoại phát triển, vốn đầu tư và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh; công nghiệp tăng và có bước phát triển mới, đang hình thành một số khu công nghiệp tập trung và những ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nông nghiệp, thủy sản đang có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy giá trị cao trên một đơn vị diện tích làm mục tiêu và đã đạt hiệu quả bước đâu; khắc phục thiên tai phấn đấu đạt năng suất lúa 8,3 tấn/ha bằng năm cao nhất. Thương nghiệp đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của nhân dân thuận tiện, dễ dàng, giá cả tương đối ổn đ ịnh. Hoại động tài chính, ngân hàng đạt số thu khá đáp ứng yêu cầu chi thiết yếu, thường xuyên bội thu tiền mặt. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp. Giao thông vận tải, thông tin liên lạc tiếp tục phát triển. Một số vấn đề xã hội cấp bách được quan tâm giải quyết. Công tác giáo dục, y tế, DSKHHGĐ, khoa học công nghệ, văn hóa, văn nghệ, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao, xuất bản, báo chí có bước chuyển biến, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của nhân dân. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác chống tham nhũng buôn lậu và các tệ nạn xã hội có bước chuyển biến. Hiệu lực quản lý nhà nước được tăng cường một bước, đời sống sinh hoạt của nhân dân được cải thiện.

Hội đồng Nhân dân Thành phố biểu dương toàn dân, toàn quân thành phố, các cấp, các nghành, đoàn thể đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động, năng động, sáng tạo, tích cực thực hiện công cuộc đổi mới, mở cửa; tạo bước tăng trưởng khá trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, tạo đà phát triển những năm sau.

Tuy nhiên, năm 1994 còn những yếu kém tồn tại: sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) chưa đạt yêu cầu; giá trị nền kinh tế thành phố còn nhỏ bé. Hiệu quả một số ngành kinh tế đạt thấp. Du lịch, dịch vụ chậm phát triển; vận tải gặp nhiều khó khăn, kinh tế ngoài quốc doanh phát triển chưa mạnh. Thiết bị, công nghệ lạc hậu. Vốn đầu tư phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng còn khó khăn, hạn hẹp. Ngân sách còn thất thu, thất thoát. Hoạt động văn hóa - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Quản lý nhà nước, tuy đã có cố gắng nhưng một số lĩnh vực còn yếu kém, nhất là quản lý đất đai, đô thị, tài chính, ngân sách, trật tự xã hội. Sự phối hợp giữa các ngành, cấp chưa đồng bộ, tập trung, kiên quyết. Việc chấp hành kỷ cương pháp luật chưa nghiêm. Đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, sách nhiễu, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả thấp.

II. VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1995

Năm 1995 có ý nghĩa quyết định thắng lợi kế hoạch 5 năm (1991 - 1995), tạo cơ sở bước vào kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, toàn quân, dân dân thành phố phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả đã đạt được, nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 1995.

A. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 18,2%.

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp trên địa bàn tăng 30% trở lên; công nghiệp địa phương tăng 34,3% trở lên.

- Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng 4,5% trở lên.

- Kim ngạch xuất khẩu tăng 35% trở lên.

- Tổng thu ngân  sách trên địa bàn: 3.192 tỷ, trong đó ngân sách thành phố 850 tỷ. Tổng chi: 544 tỷ.

- Tỷ suất sinh giảm 0,07%, tỷ lệ tăng dân số tư nhiên dưới 1,7%.

- Cải thiện  đời sống nhân dân; giảm số hộ nghèo, cơ bản không còn người đói, cải thiện thêm một bước về điện, cấp thoát nước, vệ sinh đô thị, giao thông nông thôn, phường, xóm, ngõ, phấn đấu giảm giá điện nông thôn, chăm sóc tốt hơn gia đình chính sách, người già cả cô đơn, trẻ em mồ côi.

B. NHỮNG CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP CHÍNH:

1. Những chủ trương:

- Ổn định và phát triển kinh tế - xã hội với nhịp độ cao hơn, hiệu quả và vững chắc hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh kinh tế đối ngoại.

- Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội; giải quyết tốt hơn những vấn đề xã hội và dân sinh; cải thiện đời sống của nhân dân.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Phấn đấu tăng thu ngân sách để đáp ứng yêu cầu chi, thực hành tiết kiệm. Huy động mọi nguồn vốn phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển .

- Bảo đảm quốc phòng và an ninh, giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế XHCN. Thực hiện tốt hơn cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu. sách nhiễu, tệ nạn xã hội.

- Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 8 TW về xây dựng Nhà nước pháp quyền trọng tâm là cái cách nền hành chính.

2. Biện pháp chủ yếu:

a) Về kinh tế:

- Tạo thuận lợi để phát triển mạnh các thành phần kinh tế, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Kinh tế đối ngoại là mũi nhọn, đòn xeo. Xóa bỏ phiền hà, thu hút mọi nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh hợp tác liên doanh, liên kết làm gia công xuất khẩu. Triển khai nhanh các dự án đã được cấp giấy phép đưa vốn vào hoạt động, tìm kiếm đối tác, chú trọng dự án lớn, tranh thủ dự án nhỏ, nhất là dự án đầu tư vào sản xuất. Xây dựng các khu công nghiệp vật liệu xây dựng, luyện kim, cơ khí, điện tử. Xây dựng và triển khai đề án phát triển du lịch, dịch vụ.

- Ưu tiên đầu tư phát triển các mặt hàng xuất khẩu, tiêu dùng, các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, các đơn vị làm ăn có hiệu quả, thu hút nhiều lao động, làm tốt nghĩa vu nộp ngân sách, chăm lo cải thiện đời sống người lao động.

- Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đạt giá trị cao trên một đơn vị diện tích, sản xuất hàng hóa, giữ năng suất lúa bằng năm 1994. Tập trung đầu tư cho khâu giống, thủy lợi, phòng chống lụt bão, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đảm bảo cung cấp đủ điều kiện để phòng trừ dịch bệnh, sâu bệnh cho cây trồng, con nuôi. Tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trước mắt là thịt lợn, rau quả. Xây dựng quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa gắn với quá trình đô thị hóa. Phấn đấu trong năm 1995 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nông dân.

Phát triển nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản xuất khẩu; tạo vốn mở rộng nghề khơi, phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu thủy sản địa phương 7 triệu USD.

Chú trọng khai thác quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn phủ xanh đất trống đồi trọc theo Chương trình 327 của Chính phủ.

- Tăng cường quản lý thị trường, ổn định giá cả. Đầu tư vốn để bảo đảm dự trữ lượng làng hóa thiết yếu của thương nghiệp quốc doanh. Sắp xếp các chợ hiện có, triển khai xây dựng một số chợ mới ở những khu vực có nhu cầu theo cơ chế huy động vốn phát triển "Lấy chợ, nuôi chợ" như Chợ Lạc Viên, Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Quán Mau, Ngã 3 Đôn Niệm... Kiên quyết giải tỏa việc họp chợ trên hè phố và dưới lòng đường gắn với công tác trật tự vệ sinh đô thị. Tăng cường chống buôn lậu, làm hàng giả, trốn lậu thuế.

- Tăng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Khai thác các nguồn vốn (Ngân sách, vốn vay, huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong nhâu dân, vốn đầu tư nước ngoài, vốn viện trợ...). Đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, xếp thứ tự ưu tiên hợp lý. Hội đồng Nhân dân thành phố tán thành danh mục các công trình trọng điểm năm 1995. Đồng thời, lưu ý một số điểm: vốn đầu tư của Nhà nước tập trung cho công trình công cộng, công trình trọng điểm. Chấn chỉnh công tác quản lý, lấy hiệu quả làm mục tiêu, nắm chắc số vốn, giải quyết nhanh thủ tục XDCB, xóa bỏ phiền hà, sách nhiễu. Nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm cơ chế đấu thầu, cơ chế thanh toán, nghiệm thu, thưởng, phạt, bồi thường.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch chi tiết: quy hoạch ngành, vùng, khu vực... Năm 1995 hoàn thành một số quy hoạch chủ yếu: hệ thống giao thông, thoát nước, cấp nước, một số khu công nghiệp, khu dân cư, mở rộng đô thị... Kết hợp chặt chẽ với các ngành chức năng TW trong việc chỉnh trị nạo vét luồng lạch Cảng Hải Phòng, nâng cao năng lực hoạt động của Cảng, nâng cấp đường 5, đường 10; cải tạo sông đào Thượng Lý, đoạn sông Tam Bạc. Khởi công xây dựng cầu Tiên Cựu, làm dự án xây dựng cầu Quí Cao, cầu An Dương 2, cầu Bính. Triển khai xây dựng đường ống cấp nước Φ600 An Dương - Ngã 5. Tăng vốn công trợ xây dựng đường giao thông và điện nông thôn, cải tạo, nâng cấp ngõ nghẽn, vệ sinh đô thị. Hiện đại hóa mạng lưới điện thoại, nối mạng tự động đến tất cả các xã. Hoàn thành đưa điện ra đảo Cát Bà.

- Phấn đấu thu ngân sách địa phương vượt chỉ tiêu 850 tỷ. Có biện pháp tạo và nuôi dưỡng nguồn thu, nhất là những nguồn thu lớn. Thu đúng, thu đủ các sắc thuế Có cơ chế hợp lý nhằm tận thu các nguồn, nhất là nguồn thu về nhà, đất, thuế trước bạ, thuế ngoài quốc doanh, phát sinh, các loại phí, lệ phí. Tập trung mọi nguồn thu vào ngân sách. Thực hiện tốt Pháp lệnh kế toán thống kê, triển khai cả các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh. Thu thuế là nhiệm vụ chính của các cấp chính quyền. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tránh gây phiền hà, chống thất thu thất thoát. Tiến hành phân bổ công khai, quản lý chặt chẽ chi ngân sách đối với ngành, địa phương. Thực hiện tiết kiệm 5% chi ngân sách theo Nghị quyết của Quốc Hội.

b)Về Văn hóa – xã hội:

- Ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng. Mở rộng đa dạng hóa các loại hình trường lớp, khuyến khích loại hình dân lập, tư thục. Hoàn thành việc sắp xếp các trường chuyên nghiệp, dạy nghề. Phấn đấu phổ cập cấp 2 ít nhất 70% số phường và 25% số xã. Mở rộng thí điểm việc phân ban.  Tăng đầu tư cơ sở vật chất các trường học, nhất là trường trọng điểm, các cơ sở đào tạo chất lượng cao; chấn chỉnh việc thu tiền đóng góp trong các trường học và dạy thêm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thực hiện có kết quả các chương trình y tế quốc gia. Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh và chất lượng khám chữa bệnh, chấn chỉnh việc thu trong các bệnh viện, chống cửa quyền, sách nhiễu, phiền hà. Đẩy nhanh tốc độ nâng cấp trạm xá xã. Quản lý chặt chẽ cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, kinh doanh thuốc chữa bệnh. Mở rộng và nâng cao hơn chất lượng bảo hiểm y tế. Đầu tư đúng mức cho chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu đạt tỷ suất sinh giảm 0,07% và tăng dân số tự nhiên 1,7%.

- Đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Ngân sách thành phố bố trí bảo đảm yêu cầu chi cho hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 1995. Đẩy mạnh công tác văn hóa thể thao quần chúng. Tăng đầu tư cho thể thao nâng cao và kế hoạch nâng cấp, cải tạo công trình thể thao, chuẩn bị hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 1996.

- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội; huy động cao nhất mọi nguồn lực, tài trợ, sự đóng góp của toàn xã hội để mở rộng dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động. Triển khai thực hiện Luật lao động nhất là trong các đơn vị liên doanh với nước ngoài. Tiếp tục trích từ  1,2 - 1,5 % tổng chi thường xuyên cho chương trình xóa đói giảm nghèo, tăng tỷ lệ và mức cho vay cao hơn năm 1994; Phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” và trực tiếp chăm sóc Người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách người già cô đơn, trẻ mồ côi.

- Tăng cường quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường - chất lượng, môi trường và công nghệ. Mở rộng hợp tác nghiên cứu Khoa học công nghệ môi trường trong nước và ngoài nước.Tập trung các đề án ứng dụng sản xuất và đời sống.

c) Đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tổ chức và hoạt động các cơ quan nội chính để thực hiện tốt pháp luật, kỷ cương, chú trọng hoạt động kinh tế, nhất là kinh tế đối ngoại và đời sống xã hội; giải quyết đúng thủ tục, nguyên tắc, hết thẩm quyền các tố cáo, chủ động giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

d) Triển khai thực hiện Nghị quyết TW 08 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1995 tập trung cải cách các thủ tục hành chính, làm thí điểm ở những lĩnh vực, những đơn vị có nhiều liên quan đến đời sống của nhân dân và các doanh nghiệp, loại bỏ những khâu xin phép, xét duyệt không cần thiết. Lập lại trật tự trong việc ban hành thủ tục hành chính; phân giao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, cụ thể. Quy định chế độ công vụ và quy chế phối hợp giải quyết công việc của dân một cách công khai, minh bạch, chống cửa quyền. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng  Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp theo hướng tăng trách nhiêm và quyền chủ động; phân cấp rõ trách nhiệm, quyền hạn của huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn và sở, ngành. Đẩy mạnh việc đào tao đội ngũ công chức. Nâng cao vai trò tham gia quản lý Nhà nước của nhân dân.

đ)  Thông qua kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 1995 do Uỷ ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Giao cho Uỷ ban Nhân dân Thành phố báo cáo Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Hội đồng Nhân dân Thành phố kêu gọi toàn quân dân thành phố, các cấp, các ngành, phát huy kết quả đạt được của năm 1994, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành phố mở về kinh tế, phấn đấu với nhịp độ tăng trưởng cao hơn, hiệu quả hơn, vững chắc hơn; cần, kiệm xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 1995 lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Danh Xương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.