• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 07/NQ-HĐND11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 1995

NGHỊ QUYẾT

Về quyết toán ngân sách thành phố năm 1994

________________

Hội đồng Nhân dân thành phố Khóa 11, họp kỳ thứ 3 từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 1995. Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về quyết toán ngân sách năm 1994; báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế -Ngân sách của Hội đồng Nhân dân thành phố, đã thảo luận và thông qua quyết toán ngân sách thành phố năm 1994 như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.933.704.942.836 đồng.

-Tổng thu ngân sách được điều tiết cho địa phương: 432.963.738.511 đồng.

-Tổng chi ngân sách của địa phương: 420.758.066.815 đồng.

-Chênh lệch thu chi: (+) 12.205.671.696 đồng. 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Danh Xương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.