• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 32 NQ/HĐND.10
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 1993

NGHỊ QUYẾT

Về một số biện pháp trước mắt nhằm tăng cường quản lý, sử dụng đất đai

trên địa bàn thành phố Hải Phòng

_________________________

Hội đồng Nhân dân thành phố Khoá 10, kỳ họp thứ 17 trong 2 ngày 15, 16 tháng 10 năm 1993.

Sau khi nghe UBND thành phố báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất đai, một số nhiệm vụ trước mắt nhằm triển khai thực hiện Luật đất đai; nghe báo cáo thuyết trình của các ban của HĐND và ý kiến của nhân dân.

Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận và quyết nghị:

Sau khi Nhà nước ban hành Luật đất đai năm 1988 đến nay, thành phố đã cụ thể hóa nhiều văn bản của Trung ương nhằm quản lý, sử dụng đất ở địa phương theo luật định. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai đã đạt được một số kết quả. Việc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được triển khai, bộ máy quản lý đất đai được chấn chỉnh một bước.

Tuy nhiên trong quản lý, sử dụng đất đai còn thiếu quy hoạch kế hoạch cụ thể, các văn bản hướng dẫn thực hiện chưa đồng bộ. Việc xử lý vi phạm chậm, thiếu kiên quyết nên vi phạm vẫn tái diễn. Sự phân giao quyền hạn, trách nhiệm giữa ngành và cấp chưa rõ ràng, giữa ngành quản lý đất đai và quản lý xây dựng còn chồng chéo, phát sinh nhiều tiêu cực.

Việc giao đất trái thẩm quyền, sử dụng đất lãng phí, sai mục đích, chuyển nhượng đất trái phép diễn ra ở nhiều nơi, cả trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang ở cả nội và ngoại thành nhất là ở đơn vị lực lượng vũ trang ở cả nội và ngoại thành nhất là ở những vùng đất sinh lời lớn như các xã vùng ven đô, các trục đường giao thông , một số cơ sở sản xuất kinh doanh thanh lý  tài sản, nhà đất... Tình trạng đó đã trở thành vấn đề xã hội gay gắt, gây bất bình trong nhân dân.

Nguyên nhân chủ yếu của khuyết điểm tồn tại trên là sự buông lỏng quản lý Nhà nước về đất đai. Thành phố chậm chỉ đạo xây dựng quy hoạch cụ thể, nắm quỹ đất không chắc; thiếu.

Tiếp tục phổ biến, luật đất đai và cụ thể hóa việc thực hiện cơ chế quản lý, sử dụng đất đai đặc biệt chú trọng vấn đề quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp nhân, của mọi cấp trong quản lý đất đai, đặc biệt là việc giao quyền sử dụng đất cho các đơn vị và cá nhân sử dụng theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Ngọc Trì

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.