• Hiệu lực: Còn hiệu lực
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 21 NQ/HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 1988

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ cấp bách trước mắt đối với công tác giáo dục và đào tạo của Hải Phòng

______________________

Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 9 tiến hành kỳ họp thứ 15 đã nghe Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo về một số tình hình, nhiệm vụ cấp bách trước mắt đối với công tác giáo dục và đào tạo của thành phố.

Hội đồng Nhân dân đã thảo luận và nhận định: Trong những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội có rất nhiều khó khăn; song được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể và sự giúp đỡ đóng góp của nhân dân; sự cố gắng của các thầy cô giáo, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nên sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố vẫn được duy trì, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân.

Tuy nhiên, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố đang có nhiều mặt yếu kém, nhất là chất lượng giáo dục giảm sút nghiêm trọng cả về trí thức và đạo đức. Cơ sở vật chất của ngành xuống cấp nhanh và thiếu trầm trọng; đời sống giáo viên quá khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục.

Trước tình hình nói trên của sự nghiệp giáo dục; Hội đồng Nhân dân Thành phố quyết đinh:

Trong thời gian trước mắt cần tập trung giải quyết ba vấn dề chủ yếu là nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố điều chỉnh chỉ tiêu phát triển giáo dục, đào tạo cho phù hợp điều kiện kinh tế hiện nay, theo hướng nâng cao chất lượng phổ cập phổ thông cấp I, tiến tới phổ cấp phổ thông cấp II.

Đối với phổ thông cấp III và nhà trẻ, mẫu giáo, căn cứ vào tình hình kinh tế- xã hội từng năm để xác định quy mô phát triển thích hợp và phân luồng hướng nghiệp cho tốt.

Từng bước giải quyết tốt việc học tập văn hóa và học nghề cho số học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở (cấp II). Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ quản lý và công nhân, viên chức.

Tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện chú ý các lớp chọn, trường chuyên để đào tạo học sinh giỏi cho thành phố; gắn mục tiêu giáo dục, đào tạo với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát triển và đa dạng hóa các loại hình trường lớp: ngoài việc sắp xếp, củng cố các trường quốc lập (phổ thông, mẫu giáo, nhà trẻ, chuyên nghiệp) hiện có: cần phát triển mở rộng các trường, lớp dân lập. Khuyến khích mở các trường, lớp dạy nghề, mẫu giáo, nhà trẻ tư thục; thí điểm mở một vài trường, lớp tư thục phổ thông trung học.

Về cơ sở vật chất và đài thọ cho giáo viên các trường, lớp Dân lập và tư thục do nhân dân đóng góp; Nhà nước thực hiện chức năng quản lý chương trình, tổ chức thi và cấp bằng.

Các cấp, các ngành phải thực sự quan tâm chăm sóc đời sống giáo viên; nhất là bán lương thực, trả lương, thanh toán các khoản phụ cấp kịp thời; giúp đỡ, tạo điều kiện để giáo viên phát triển kinh tế gia đình, quản lý, sử dụng tốt các quỹ bảo trợ học đường, quỹ giáo dục để cùng với các nguồi thu khác của nhà trường nhằm tạo điều kiện cho mỗi giáo viên có thêm thu nhập ngoài tiền lương mỗi tháng trị giá bằng mười ki lô gam gạo trở lên, cần có chính sách chế độ động viên thỏa đáng kịp thời đối với các giáo viên dậy giỏi.

Việc đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đòi hỏi kinh phí rất lớn, nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước còn eo hẹp thì không đủ điều kiện đáp ứng được. trước mắt cũng như lâu dài cần huy động các nguồn thu trong xã hội theo phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” để toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục. Tiếp tục tu bổ, sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy, học tập; bảo đảm trước mắt các phòng học có đủ bàn ghế, bảng dạy, học sinh có đủ sách giáo khoa; phấn đấu đến năm 1991-1992 các trường có đủ phòng học, học sinh không còn phải học ca.

Trong việc huy động nhân dân đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, từ nay thống nhất có 2 loại quỹ:

- Quỹ bảo trợ nhà trường do cha mẹ học sinh đóng góp.

- Quỹ giáo dục do các đơn vị kinh tế, các tổ chức xã hội và những cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp.

Ủy ban Nhân dân Thành phố thực hiện các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bộ trưởng một cách sát hợp với tình hình thực tế địa phương để chỉ đạo việc huy động các quỹ trên bảo đảm công bằng, công khai; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực.

Việc nhà trường tổ chức dậy thêm cho học sinh ngoài giờ chính khóa phải trên cơ sở học sinh tự nguyện. Sở Giáo dục cần chỉ đạo hướng dẫn chặt chẽ vấn đề này, tránh cho học sinh phải học quá căng thẳng về thời gian và cha mẹ học sinh đỡ bị động trong việc đóng góp.

Ngành giáo dục phải đổi mới công tác tổ chức quản lý giáo dục đào tạo; sử dụng đội ngũ giáo viên một cách đồng bộ, hợp lý đưa hoạt động các trường vào kỷ cương, nề nếp, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “2 tốt” trong các trường học, động viên đội ngũ giáo viên không ngừng vươn lên nêu cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, hết lòng phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo; xứng đáng với niềm tin cậy và tôn trọng của nhân dân đối với thầy giáo, cô giáo.

 Các ngành, các cấp, cùng với các đoàn thể, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, kết hợp chặt chẽ giữa ba môi trường: gia đình - nhà trường - xã hội, cần tiến hành các biện pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt các mục tiêu đã nêu trên.

Giáo dục và đào tạo là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chiến lược phát triển giáo dục là một bộ phận thiết yếu trong chiến lược xây dựng con người mới, và chiến lược xây dựng con người mới là trung tâm của toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Hội đồng Nhân dân Thành phố kêu gọi các ngành, các cấp, các đoàn thể, các đơn vị và toàn thể nhân dân thành phố, hãy vì sự nghiệp xây dựng con người mới, tích cực góp phần chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần xứng đáng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố Cảng, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Thành phố./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.